Media i procesy globalizacji (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Szegda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
c1 -zapoznanie studentów z treściami konwersatorium
c2 - włączenie studentów, poprzez przygotowywane przez nich zagadnienia, do dyskusji
c3 - uświadomienie o ważności procesów, o których będą dyskutować
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Metody dydaktyczne
mini-wykłady, wystąpienia studentów, prezentacje multimedialne, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
- globalizacja: definicje, płaszczyzny, szanse i zagrożenia
- konwergencja: definicje, rodzaje
- nowe media i nowe nowe media: cechy, charakterystyka
- komunikacja globalna: definicja, instytucje, uwarunkowania
- nowe wzory komunikacyjne
- nowa kultura cyfrowa: teorie z nią związane, nowe wartości, idole, święta
- nowe formaty dziennikarskie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena bardzo dobra:
WIEDZA
K_W14 ma rozszerzoną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać samodzielnych obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma wysoką świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

ocena dobra
WIEDZA
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma wystarczającą świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

ocena dostateczna:
WIEDZA
K_W14 ma minimalną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi z pomocą dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma ograniczoną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

ocena niedostateczna:
WIEDZA
K_W14 nie ma wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Sposoby weryfikacji: egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Sugier-Szerega A. Komunikacja globalna – pojęcie, źródła, funkcjonowanie ,,Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2006 nr 1 s. 81-106.
Sugier-Szerega A. Korporacje medialne a cechy kultury globalnej. ,,Kultura i Społeczeństwo” 2004 nr 4 s. 37-65.
Sugier-Szerega A. Mcdonaldyzacja życia i disneizacja w kulturze. W: Społeczeństwo wirtualne społeczeństwo informacyjne. Red. Robert Szwed. Lublin: Wyd. KUL 2003 s.111 –127.
Sugier-Szerega A. Wartości witalne w kulturze globalnej. W: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk. TN KUL. Lublin 2004 s.547-557.
Alfred Toffler. Odmasowione środki przekazu. W: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red. M. Hopfinger. Warszawa: Oficyna Naukowa 2002 s.441-447.

Henry Jenkins. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007, wstęp ,, adoracja przy ołtarzu konwergencji”: nowy paradygmat myślenia o przemianie mediów.
Jan van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa PWN 2010.
Marian Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa: PWN 2008.
Don Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat?, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2010.
Andrew Keen. Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę