Metodyka aktywizacji i organizacji czasu wolnego dorosłych osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Parzyszek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych zasad postępowania osób z niepełnosprawnością.
C2 - Praktyczne zastosowanie różnych form terapii zajęciowej.
C3 - Zdobycie umiejętności korzystania z programów i projektów pomocowych
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach; posiada także wiedzę o nieprawidłowościach rozwoju i funkcjonowania człowieka w poszczególnych okresach rozwojowych; zna etiologię zaburzeń rozwoju i/lub funkcjonowania w życiu społecznym
K_W26 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów chorych przewlekle
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji wykluczających i integrujących osoby z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym; potrafi podejmować działania normalizacyjne, integracyjne, włączające i resocjalizacyjne w środowisku oraz analizować strategie działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagoga specjalnego
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych sposobów komunikowania się ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów; potrafi komunikować się także z osobami z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzicami i opiekunami
K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie, potrafi też motywować osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i /lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji i w innych możliwych obszarach ich aktywności indywidualnej i społecznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pedagogiki specjalnej dla edukacji i prawidłowego funkcjonowania osób z deficytami rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania w okresie całego życia tych osób, utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, jak też odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
K_K12 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania pedagogiczne
K_K13 Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną/rewalidacyjną i rehabilitacyjną
K_K14 Ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób chorych przewlekle
Metody dydaktyczne
pogadanka
praca w grupach
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Diagnoza osób z niepełnosprawnością i planowanie zajęć.
2. Opracowanie indywidualnych i grupowych planów pracy dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
Student nie uczestniczył w zajęciach lub uczestniczył w nich sporadyczne; nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena dostateczna
Student regularnie lecz biernie uczestniczył w zajęciach, odtwarza podstawowe wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena dobra
Student regularnie uczestniczył w zajęciach przynajmniej kilkakrotnie zabierając głos, realizował wyznaczone zadania, przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu
Ocena bardzo dobra
Student regularnie uczestniczył w zajęciach, regularnie zabiera głos w dyskusji, realizuje powierzone mu zadania, przytacza ze zrozumieniem wiadomości z zakresu treści przedmiotu oraz potrafi wskazać ich teoretyczne źródła i praktyczne konsekwencje
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Białobrzeska K., Kawula S. (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Toruń 2006.
Karaskova V. Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Gdańsk 2007.
Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2014.
Maciarz A., Janiszewska- Nieścioruk Z., Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę