Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Pietruszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy licencjackiej w tym z metodologią badań własnych.
C2 - Zgromadzenie przez studenta literatury przedmiotu i opracowanie struktury pracy.
C3 - Zasadniczym celem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej z uwzględnieniem problematyki i metod z obszaru pedagogiki opiekuńczej oraz jej obrona
Wymagania wstępne
W1 - Zakłada się znajomość metodologii nauk społecznych
W2 - Zakłada się opanowanie treści programowych z przedmiotu Metodyka pracy umysłowej
W3 - Wymaga się znajomości podstaw statystyki
W4 - Problematyka pracy winna uwzględniać zagadnienia z obszaru pedagogiki opiekuńczej i społecznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W110 Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
K_W60 Ma uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki opiekuńczej i społecznej obejmującą terminologię, teorie, obszary badawcze.
K_W62 Ma uporządkowaną wiedzę na temat efektywnej i twórczej realizacji funkcji wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem aspektu aksjologicznego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań.
K_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
K_K50 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
Metody dydaktyczne
Dyskusja
Wykład problemowy
Analiza tekstów
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe seminarium obejmują:
- zasady piśmiennictwa naukowego,
- organizację własnego warsztatu pracy,
- wymogi stawiane pracy licencjackiej,
- poszukiwanie i wybór literatury,
- zasady konstruowania struktury pracy,
- opracowanie koncepcji badań,
- formułowanie problemu badań i hipotez,
- metody, techniki i narzędzia badań,
- czas, miejsce i zakres badań,
- opracowanie materiału badawczego,
- budowanie tabel i wykresów,
- analiza wyników badań, interpretacja i wnioskowanie,
- opracowanie przypisów i bibliografii,
- formułowanie wniosków końcowych,
- problematyka plagiatu: istota i skutki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Bardzo dobra - napisanie pracy licencjackiej zgodnie z obowiązującymi zasadami pisania pracy w Instytucie Pedagogiki KUL
Dobra - praca odpowiada standardom, ale występują niedociągnięcia merytoryczne, formalne (m.in. za mało literatury przedmiotu, powtórzenia treści, nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Dostateczna - w pracy występują niedopracowania merytoryczne i formalne(m.in. przeważa literatura przedmiotu sprzed kilkunastu lat, lub nie oddaje specyfiki poruszanego zagadnienia, dużo odniesień do stron internetowych, brak konsekwencji w zapisie przypisów i bibliografii, nieproporcjonalność treści w rozdziałach, nieścisłości w metodologii badań własnych, brak wniosków, nieuwzględnienie wszystkich wytycznych, błędy stylistyczne, językowe, redakcyjne)
Niedostateczna - nieprzestrzeganie zasad pisania pracy licencjackiej - pomijanie przypisów, kopiowanie stron internetowych, lub fragmentów tekstów bez stosowania przypisów, braki merytoryczne, formalne, redakcyjne, treści pracy nie oddają tematu pracy, poważne braki w metodologii badań własnych, braki we wstępie, zakończeniu, brak wypracowanych wniosków, nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów pisania pracy, nieuczęszczanie na seminarium licencjackie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Dudkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Wyd. Stachurski, Kielce 2001.
Juszczyk S., Statystyka dla pedagogów, Adam Marszałek, Toruń 2001.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, Kraków 2000.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, Kraków 1999.
Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, Gdańsk 2010.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Wyd. „Żak”, Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca:
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.
Majchrzak J., Mendel T., Metodologia pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie, Kraków 1999.
Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1984.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa 1985.
Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997.
Zenderowski R., Praca magisterska – licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem