Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zaplanowanie, przeprowadzenie i analiza własnych badań empirycznych.
C2-Zredagowanie treści pracy dyplomowej.
Wymagania wstępne
Napisanie teoretycznej części pracy dyplomowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W_01(KW_02) - Uczestnik seminarium w sposób zaawansowany zna i rozumie oraz prezentuje teorie, metodologie szczegółowe oraz procedury badawcze odpowiednio do wybranej indywidualnie ścieżki kształcenia skoncentrowanej tematycznie na problematyce aksjologii pedagogicznej, W_02(KW_08) - redagując treści pracy dyplomowej zna i respektuje podstawy prawa autorskiego, U_01(K_U04 ) -przestrzega zasad komunikacji interpersonalnej, używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny, U02(K_U10) - potrafi prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją osadzoną w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych lub badawczych oraz poglądów różnych autorów, K_01(K_K01) - jest gotów do dokonania krytycznej oceny posiadanej wiedzy.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Cele i zadania pracy badawczej w pedagogice.
2. Zasady strukturyzacji treści rozdziału dotyczącego metodologicznych założeń własnych badań empirycznych.
3. Analiza metod i technik w empirycznych badaniach pedagogicznych.
4. Przygotowanie narzędzi badawczych.
5. Realizacja badań empirycznych.
6. Analiza zebranych danych empirycznych i redagowanie części pracy dotyczącej wykonanych badań.
7. Zredagowanie całości pracy dyplomowej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie - student poprzez wykonane prace seminaryjne potwierdza osiągnięcie wskazanych efektów kształcenia. Finalnym warunkiem zaliczenia semestru jest oddanie maszynopisu całej pracy licencjackiej.
Brak zaliczenia - wykonanymi pracami seminaryjnymi (bądź ich brakiem) student nie potwierdza osiągnięcia wskazanych efektów kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001.
P. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1997.
S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010.
K. Rubacha (red.), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.
M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, 1999.
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. 5, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca:
M.Nowak, P.Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin 2010.
K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom 2016.
U. Ostrowska, Aksjologiczne podstawy wychowania, w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, Gdańsk 2006, s. 391-415.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem