Organisational Culture Management (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Agnieszka Marek
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Ekonomii i Finansów
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
C1: Students will get knowledge about the key issues connected to organisational culture, its complexity and variabilyty of theoretical concepts
C2: Students will understand functions of organisational culture and its connections with various aspects of management
C3: Students will get the ability of conducting organisational culture diagnosis
Prerequisites
w1: knowledge on basics of management
w2: knowledge on organisation management
w3: knowledge on organisational behaviour
Learning outcomes
Teaching method
lecture with elements of multimedia presentation; supervised discussion.
Course content description
1. Definitions and various aspects of organisational culture
2. What influences organisational culture?
3. Elements of organisational culture
4. Whan influences organisational culture on?
5. Reasearch on organisational culture
6. Diagnosis of organisational culture
7. Management by values
Forms of assessment
Required reading list
Basic literature:
Hofstede G, Hofstede G. J., Minkov M., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2011.
Schein E., Organisational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
Cameron K. S., Quinn R. E., Diagnosing and Changing Organizational Culture:
Based on the Competing Values Framework, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
Supplementary reading:
Bevoc L., Organizational Culture: Understanding its Importance, 2015.
Marek A., Zarządzanie przez kulturę organizacyjną jako sposób na rozwój potencjału pracowników, [w:] M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 107-123.
Marek A., Model wartości konkurujących w badaniu kultury organizacji samorządowych, Roczniki Ekonomii i Zarządzania 7(43)/2014, s. 271-281.
Field of study: Management
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 3
Form of assessment: Grade