Statystyka opisowa (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Mirosław Urbanek
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciami, metodami i narzędziami statystyki opisowej oraz możliwościami ich wykorzystania w analizie zjawisk ekonomicznych;
C2 - Kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności w zakresie przetwarzania, prezentowania i analizowania danych w kategoriach statystyki opisowej;
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie danych w kategoriach statystyki opisowej.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
W2 - Podstawowa wiedza z zakresu algebry liniowej
W3 - Znajomość podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i wyjaśnia podstawy stosowania oraz specyfikę metod i narzędzi statystyki opisowej, z uwzględnieniem pozyskiwania danych, ich prezentowania oraz analizowania.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student samodzielnie przetwarza, prezentuje i przeprowadza analizę danych w kategoriach statystyki opisowej przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego oraz metod matematycznych.
2. Student potrafi zbudować proste modele zjawisk ekonomicznych oraz interpretować je w kategoriach statystyki opisowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student w kreatywny sposób potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce do analizowania zjawisk i procesów ekonomicznych.
2. Student jest wrażliwy na poprawność zapisu i dokładność prowadzonych obliczeń
Metody dydaktyczne
1) Podające: objaśnienie, wyjaśnienie odwołująca się do konkretnych przykładów.
2) Problemowe: aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
3) Programowanie: z użyciem kalkulatora, komputera.
4) Praktyczne: ćwiczenia, projekty.
Treści programowe przedmiotu
• Podstawowe pojęcia statystyczne. Źródła danych statystycznych • Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: szereg szczegółowy, szeregi rozdzielcze i kumulacyjne, graficzna prezentacja danych • Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji • Analiza korelacji: kowariancja, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, badanie zależności cech jakościowych • Analiza regresji: szacowanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych • Miary dynamiki szeregu czasowego: przyrosty (absolutne, względne) i indeksy indywidualne • Zamiana indeksów statystycznych • Agregatowe indeksy wielkości absolutnych • Analiza szeregów czasowych: wyodrębnianie trendu (metoda mechaniczna i metoda analityczna)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria zaliczenia laboratorium:
Udział w laboratorium jest obowiązkowy – dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność w semestrze. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie kolokwiów oraz projektu. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest zaliczenie kolokwiów (wymagane zdobycie co najmniej 50% z możliwych punktów).
Udziały składowych oceny końcowej:
• kolokwia: 70% oceny końcowej
• przygotowanie i aktywność podczas zajęć: 15% oceny końcowej
• projekt: 15% oceny końcowej

Skala ocen dla laboratorium:
0-49,9 pkt - 2,0 (ndst);
50-59,9 pkt - 3,0 (dst);
60-69,9 pkt - 3,5 (dst+);
70-79,9 pkt - 4,0 (db);
80-89,9 pkt - 4,5 (db+);
90-100 pkt - 5,0 (bdb)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bielecka A., Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, Warszawa 2016.
2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
2. Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
3. Wierzbiński J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
4. Żyżyński J., Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę