Statystyka opisowa (laboratorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciami, metodami i narzędziami statystyki opisowej oraz możliwościami ich wykorzystania w analizie zjawisk ekonomicznych
C2 - Kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności w zakresie przetwarzania, prezentowania i analizowania danych w kategoriach statystyki opisowej
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w analizie danych w kategoriach statystyki opisowej
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
W2 - Podstawowa wiedza z zakresu algebry liniowej
W3 - Znajomość podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje pojęcia z zakresu statystyki opisowej
2. Student charakteryzuje metody i narzędzia opisu statystycznego

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dobiera metodę statystyczną do postawionego problemu
2. Student stosuje metody i narzędzia statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
3. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych
4. Student przeprowadza analizy statystyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze statystyki opisowej
Metody dydaktyczne
Pokaz z objaśnieniem uzupełniony o elementy zdalnego nauczania, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu
Treści programowe przedmiotu
• Podstawowe pojęcia statystyczne. Źródła danych statystycznych • Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: szereg szczegółowy, szeregi rozdzielcze i kumulacyjne, graficzna prezentacja danych • Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary położenia, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji • Analiza korelacji: kowariancja, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana, badanie zależności cech jakościowych • Analiza regresji: szacowanie i interpretacja parametrów liniowej funkcji regresji, ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych • Miary dynamiki szeregu czasowego: przyrosty (absolutne, względne) i indeksy indywidualne • Zamiana indeksów statystycznych • Agregatowe indeksy wielkości absolutnych • Analiza szeregów czasowych: wyodrębnianie trendu (metoda mechaniczna i metoda analityczna)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział w laboratorium jest obowiązkowy – dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie kolokwiów, przygotowania i aktywności na zajęciach oraz projektu. Warunkiem koniecznym zaliczenia laboratorium jest zaliczenie kolokwiów (wymagane zdobycie co najmniej 50% z możliwych punktów).

Udziały składowych oceny końcowej:
• kolokwia: 70% oceny końcowej
• przygotowanie i aktywność podczas zajęć: 15% oceny końcowej
• projekt: 15% oceny końcowej

Skala ocen dla laboratorium:
0-49,9 pkt - 2,0 (ndst);
50-59,9 pkt - 3,0 (dst);
60-69,9 pkt - 3,5 (dst+);
70-79,9 pkt - 4,0 (db);
80-89,9 pkt - 4,5 (db+);
90-100 pkt - 5,0 (bdb)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bielecka A., Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, Warszawa 2016.
Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca
Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Wierzbiński J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Żyżyński J., Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę