Religie współczesnego świata (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Andrzej Szabaciuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1: Ukazanie miejsca religii we współczesnym życiu społeczno-politycznym globalizującego się świata
C 2: Ukazanie religii jako ważnej determinanty w stosunkach międzynarodowych
C 3: Religia jako czynnik podsycania i wygaszania konfliktów etnicznych
Wymagania wstępne
W 1: Zainteresowanie problematyką współczesności
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej.
Kompetencje społeczne:
K_K02 Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być efektywnie wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji oraz w sferze gospodarczej.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego, a także rozumiepotrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
Umiejętności:
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym dot. bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium
Treści programowe przedmiotu
1. Paradygmat sekularyzacyjny
2. „Zemsta Boga” G. Kepela i S. Huntingtona
3. Modele relacji państwo-Kościół
4. Religia i nacjonalizm
5. Religia i konflikty etniczne
6. Religia w stosunkach międzynarodowych (faith based diplomacy)
7. Chrześcijaństwo i polityka
8. Islam i islamizm
9. Judaizm i polityka
10. Hinduizm i nacjonalizm
11. Buddyzm i ekstremizm
12. Polityka i religia w Polsce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
60% oceny: test semestralny (wiedza); 40% ocena merytoryczna uczestnictwa w zajęciach (umiejętności i kompetencje)
100%-90% oceny końcowej bdb; 80-90% db; 60-80% dst; poniżej 60% ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Religia i polityka. Zarys problematyki, P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Warszawa 2014.
M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski (red.), t. 2, Lublin 2016.
Sacrum i Profanum. Religia i polityka w świecie, Inglehart R., Norris P. (red.), Kraków 2006.
Religia w polityce światowej: dylematy narodowe i międzynarodowe, W. Gizicki (red.), Lublin 2013.
G. Corn, Religia i polityka w XXI w., Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, T. Stępniewski (red.), Lublin-Warszawa 2013.
R. Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę