Zagrożenia w cyberprzestrzeni (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Alina Betlej
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- zapoznanie studentów ze współczesnymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni
C2- przedstawienie studentom dylematów, wyzwań i zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką;
W2 - umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni- K_W01
Student zna dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii K_W02
UMIEJĘTNOŚCI
Student definiuje współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni- K_U02
Student porównuje i analizuje różne dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii- K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest wrażliwy na problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni- K_K06;
Student jest świadomy zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii -K_K02
Metody dydaktyczne
Dyskusja, praca w grupach, analiza studiów przypadków, przygotowanie wypowiedzi ustnej na wybrany temat.
Treści programowe przedmiotu
1.Wirtualizacja: wyzwania i skutki
2.Bezpieczeństwo w sieci versus bezpieczeństwo sieci
3.Manipulacja i propaganda
4.Niechciane i nieodpowiednie treści
5.Cyberprzemoc
6.Przestępczość w sieci
7.Uzależnienia w sieci
8.Haktywizm versus aktywizm
9.Cyberterroryzm
10.Darknet
11.Alternatywne społeczeństwo i alternatywna gospodarka?
12. Społeczna ocena nowych technologii
13. Scenariusze przyszłości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2:
W-Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni. Student nie zna podstawowych dylematów, wyzwań i zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
U-Student nie definiuje wybranych współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni. Student nie porównuje i nie analizuje wybranych dylematów, wyzwań i zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
K-Student nie jest wrażliwy na wybrane problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Student jest świadomy wybranych zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
Na ocenę 3:
W-Student posiada podstawową wiedzę na temat współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Student zna podstawowe dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii.
U-Student definiuje wybrane współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Student porównuje i analizuje wybrane dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii.
K-Student jest wrażliwy na wybrane problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Student jest świadomy wybranych zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
Na ocenę 4:
W-Student posiada dobrą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Student zna wiele dylematów, wyzwań i zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
U-Student definiuje liczne współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Student porównuje i analizuje liczne dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii.
K-Student jest wrażliwy na problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Student jest świadomy zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
Na ocenę 5:
W-Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Student zna dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii.
U-Student definiuje współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni. Student porównuje i analizuje dylematy, wyzwania i zagrożenia dla porządku społecznego związane z rozwojem nowych technologii.
K-Student jest wrażliwy na problemy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Student jest świadomy zagrożeń dla porządku społecznego związanych z rozwojem nowych technologii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Betlej A., Society of e-control in Hyperconnected Reality, [in:] Transformations, nr 3-4 (94-95), p. 38-47.
Liedel K, Piasecka P., Aleksandrowicz T. R. (red.), Sieciocentryczne bezpieczeństwo. Wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji, Difin 2014.
Podraza A., Potakowski P., Wiak K. (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku. Perspektywa politologiczna i prawna, Difin 2013.
Zacher L. W. (red.), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, MT Biznes, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:
Betlej A., Społeczeństwo sieciowe- relacje siły, [w:] L. W. Zacher (red.), Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2018, s.37-54.
Górka M. (red.), Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku, Difin 2014.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę