Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Andrzej Podraza
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Nabycie umiejętności badawczych dotyczących:
C1 - identyfikacji problemu badawczego;
C2 - konstruowania projektu badawczego;
C3 - poszukiwania i krytycznej analizy źródeł;
C4 - pisania tekstu naukowego (pracy dyplomowej).
Wymagania wstępne
W1 – ogólna wiedza na temat różnych aspektów bezpieczeństwa narodowego lub międzynarodowego.
W2 – znajomość podstaw metodologii nauk społecznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej.
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
K_W04 Absolwent posiada podstawową wiedzę dot. budowania systemów bezpieczeństwa, w tym o prowadzenia badań nad bezpieczeństwem narodowym przy pomocy odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych.
K_W07 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych, struktur społecznych i systemów bezpieczeństwa oraz ich przyczyn i skutków w skali międzynarodowej.
K_W08 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw, a także bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z naukami o bezpieczeństwie do analizowania zachowań ludzi i społeczeństwa, diagnozowania oraz prognozowania sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a także budować strategie działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego w różnych obszarach życia państwa.
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy związane z bezpieczeństwem narodowym, prognozować działania zapewniające państwu bezpieczeństwo oraz przewidywać skutki tychże działań
K_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa narodowego uwzględniając przy tym kontekst wspólnotowy wynikający z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym dot. bezpieczeństwa narodowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł.
K_U09 Absolwent umie pozyskiwać, przechowywać oraz przetwarzać informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności związanych z obszarem bezpieczeństwa narodowego oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania się i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych.
K_K05 Absolwent jest przygotowany do prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych.
K_K07 Absolwent potrafi myśleć oraz działać w sposób przedsiębiorczy.
Metody dydaktyczne
Metody seminaryjne: analiza tekstów z dyskusją; metoda projektów; analiza zdarzeń krytycznych; analiza przypadków; dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Treści przedmiotowe dotyczą różnych aspektów bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego w odniesieniu do tematów prac realizowanych przez studentów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student otrzymuje zaliczenie po zrealizowaniu określonych celów:
I rok: sformułowanie problemu badawczego i przygotowanie koncepcji badawczej;
II rok: napisanie pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura zgodna z przygotowywanym tematem przez studenta.

Literatura ogólna:
Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Paul D. Williams (red.), Studia bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem