Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w cyklu życia (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Łuka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 zaprojektowanie programu działań profilaktycznych dotyczących współczesnych chorób cywilizacyjnych
C2 wprowadzenie podstawowych definicji: profilaktyka, choroby cywilizacyjne, cykl życia
C3 analiza etiologii i przebiegu wybranych chorób cywilizacyjnych
Wymagania wstępne
W1 podstawowe wiadomości z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania
W2 podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki społecznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych, ich uwarunkowaniach kulturowych i o rządzących nimi prawidłowościach; posiada także wiedzę o nieprawidłowościach rozwoju i funkcjonowania człowieka w poszczególnych okresach rozwojowych; zna etiologię zaburzeń rozwoju i/lub funkcjonowania w życiu społecznym
K_W22 Ma uporządkowaną wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami przewlekłymi

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagoga specjalnego, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, argumentując je wybranymi teoriami, poglądami różnych autorów i własnymi doświadczeniami praktycznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych i pedagogiki specjalnej dla edukacji i prawidłowego funkcjonowania osób z deficytami rozwoju oraz zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania w okresie całego życia tych osób, utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, jak też odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
K_K09 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje poszczególne zadania, dostrzega ich priorytety, zna i uwzględnia nauczanie Kościoła w odniesieniu do działalności pedagoga specjalnego.
Metody dydaktyczne
M1 metody konwersatoryjne - dyskusje, pogadanka,
M2 metoda projektów
M3 praca z wykorzystanie m komputera i narzędzi IT
Treści programowe przedmiotu
1. Definiowanie kluczowych terminów: cykl życia, profilaktyka, choroby cywilizacyjne
2. Opis kluczowych osiągnięć rozwoju ontogenetycznego człowieka
3. Definiowanie, etiologia, przebieg i leczenie wybranych chorób cywilizacyjnych
4. Wprowadzenie w pracę w programie komputerowym umożliwiająca zaprojektowanie narzędzi służących profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ustne z zakresu treści konwersatorium oraz wskazanych lektur. Warunkiem zaliczenia jest: uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocenia z kolokwium, pozytywna ocena z zadań, praca na platformie e-learningowej, praca na forum dyskusyjnym
ocena niedostateczna - błędna odpowiedź ustna na egzaminie, brak aktywności i realizacji zadań na platformie e-kul;
ocena dostateczna - wypowiedź ustna na egzaminie, w której student prezentuje elementarne treści przedmiotu, jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; realizacja zadań na platformie: kilkakrotne wypowiedzi na forum dyskusyjnym, odtwórcza realizacja zadań;
ocena dobra - wypowiedź ustna na egzaminie, w której student prezentuje poszerzone treści przedmiotu, jest w stanie samodzielnie poprawić błędy merytoryczne; realizacja zadań na platformie: częste wypowiedzi na forum dyskusyjnym, poszerzone treści realizowanych zadań;
ocena bardzo dobra - wypowiedź ustna na egzaminie w której student zna kompletne treści przedmiotu, jest w stanie samodzielnie wskazać znaczenie teoretyczne i praktyczne analizowanych treści; realizacja zadań na platformie: stałe wypowiedzi na forum dyskusyjnym, kompletna realizacja zadań ze wskazaniem znaczenia teoretycznego i praktycznego prezentowanych treści.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. B. Kulik, koncepcja zdrowia w medycynie, w: T. B. Kulik, I. Wrońska (red.), Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej 2000, s. 15-38.
L. Jabłoński, Mierniki zdrowia, w: T. B. Kulik, I. Wrońska (red.), Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej 2000, s. 39-55.
H. Król i inni (red.), Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia człowieka : wyzwania dla edukacji i profilaktyki, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2016.
L. Bąk-Romaniszyn, Choroby społeczne i cywilizacyjne - wybrane zagadnienia, Lódź: Uniwersytet Medyczny 2013.
I. Wojnarowska, Biomedyczne podstawy kształcenie i wychowania: podręcznik akademicki, Warszawa: PWN 2010.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę