Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Śliż
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie metod rozpoznawania objawów FAS i pedagogicznej diagnozy tego zaburzenia
C2. Przedstawienie zasad i modeli współpracy z rodzicami, lekarzami i psychologiem w czasie prowadzenia diagnozy klinicznej
C3. Krytyczna analiza metod terapii pedagogicznej stosowanych w pracy z dzieckiem z FAS
C4. Przedstawienie zasad i form organizowania wsparcia pedagogicznego dla dzieci z FAS i ich rodziców.
C5. Uwrażliwienie studentów na specjalne potrzeby edukacyjne tej grupy uczniów oraz potrzeby ich rodziców w kontakcie z pedagogiem
Przedstawienie metod rozpoznawania objawów FAS i pedagogicznej diagnozy tego zaburzenia
C2. Przedstawienie zasad i modeli współpracy z rodzicami, lekarzami i psychologiem w czasie prowadzenia diagnozy klinicznej
C3. Krytyczna analiza metod terapii pedagogicznej stosowanych w pracy z dzieckiem z FAS
C4. Przedstawienie zasad i form organizowania wsparcia pedagogicznego dla dzieci z FAS i ich rodziców.
C5. Uwrażliwienie studentów na specjalne potrzeby edukacyjne tej grupy uczniów oraz potrzeby ich rodziców w kontakcie z pedagogiem
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce pracy terapeutycznej z dziećmiFAS- K_W75
Zna założenia, koncepcje, obowiązki i metody pracy nauczyciela terapeuty w odniesieniu do pracy z dzieckiem zFAS - K_W77

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi ocenić przydatność poznanych metod działania dla rozwiązania problemów dzieci z FAS- K_U67
Potrafi wspierać rozwój i edukację dziecka z FAS, kierować procesem terapeutycznym - K_U 68

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Posługuje się zasadami i normami etycznymi w pracy pedagogicznej - K_K34
Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji - K_K35
Jest otwarty na innowacyjną działalność terapeutyczną - K_K37
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji PP, filmy dydaktyczne
Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest co najmniej 80% obecności na zajęciach, aktywność
Treści programowe przedmiotu
Przyczyny FASw świetle współczesnej wiedzy psychologicznej i medycznej. Zakres występowania FAS. Objawy FAS w sferze poznawczej, emocjonalnej i fizycznej. Strategie postępowania w leczeniu zespołu FAS. Diagnoza kliniczna FAS. Metody terapii pedagogicznej dzieci z FAS. Praca z dzieckiem z FAS w grupie integracyjnej - podstawowe zasady. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci z FAS. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w jego naturalnym środowisku. Przygotowanie do trudnej dorosłości - czy z FAS się wyrasta?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - student nie zna pedagogicznych metod rozpoznawania FAS i modeli pracy terapeutycznej
U- student nie potrafi zastosować poznanych metod do rozwiązywania problemów dziecka z FAS
K- student nie podejmuje prób poznania problemów uczniów z FAS, nie ma motywacji do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie

Ocena dostateczna
W - student zna w ograniczonym zakresie pedagogiczne metody rozpoznawania FAS i modele pracy terapeutycznej
U- student w ograniczonym zakresie potrafi zastosować poznane metody do rozwiązywania problemów dziecka z FAS
K- student w ograniczonym zakresie podejmuje próby poznania problemów uczniów z FAS, ma niską motywację do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie
ocena dobra
W - student zna w dobrym stopniu pedagogiczne metody rozpoznawania FAS i modele pracy terapeutycznej
U- student w potrafi zastosować poznane metody do rozwiązywania problemów dziecka z FAS
K- student podejmuje próby poznania problemów uczniów z FAS, ma dobrą motywację do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie
Ocena bardzo dobra
W - student zna w bardzo dobrym stopniu pedagogiczne metody rozpoznawania FAS i modele pracy terapeutycznej
U- student potrafi zastosować poznane metody do rozwiązywania problemów dziecka z FAS, wykazując się przy tym podejściem innowacyjnym i twórczym
K- student podejmuje twórcze próby poznania problemów uczniów z FAS, ma wysoką motywację do podejmowania wyzwań i doskonalenia swojego warsztatu pracy w tym zakresie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1) ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY FAS (FETAL ALCOHOL SYNDROME), Materiały Fundacji „Daj Szansę” opracowane przez lek. med. Krzysztofa Liszcza.
2) Alkoholowy Zespół Płodowy, Teoria, Diagnoza, Praktyka, pod. red. M. Banacha, wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
3) Banach M., Strategie, zasady i metody pracy z dzieckiem z FAS, [w] Alkoholowy Zespół Płodu, Teoria, Diagnoza, Praktyka, pod. Red. M. Banacha, wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
4) Domalik M., Wiedza uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych na temat FAS, [w] Alkoholowy Zespół Płodu, Teoria, Diagnoza, Praktyka, pod. Red. M. Banacha, wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
5) Dorris Michael, Zerwana więź, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1996.
5) Gomółka M., Wiedza uczniów szkoły na temat Zespołu Alkoholowego Płodu, [w] Alkoholowy Zespół Płodu, Teoria, Diagnoza, Praktyka, pod. Red. M. Banacha, wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
6) Kamińska B., Wyrwas J., FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy, http://docplayer.pl/5815763-Fas-alkoholowy-zespół-płodowy.html
7) Klecka M., FAS – alkoholowy zespół płodowy, http://www.psychotekst.pl.
8) Klecka M., FAScynujące dzieci, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.
9) Klimczak J., Fetal Alcohol Syndrom –czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód [w] Alkoholowy zespół płodowy. Teoria. Diagnoza. Praktyka, pod red. M. Banacha, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
10) Kowalewski I., Prenatalny rozwój dziecka w świetle teratogennego działania alkoholu na rozwijający się płód, [w] Alkoholowy Zespół Płodu, Teoria, Diagnoza, Praktyka, pod. Red. M. Banacha, wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
11) Liszcz K., Dziecko z FAS w szkole i w domu, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2011.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę