Podstawy arteterapii z elementami metodyki (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem ogólnym przedmiotu jest wyposażenie studenta w ogólny zasób wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu arteterapii, które w pracy pedagogicznej i animacyjnej o charakterze indywidualnym i grupowym są niezbędne.
Cele szczegółowe:
C1- Zapoznanie z podstawowymi metodami i technikami arteterapii.
C2-Rozbudzanie zamiłowania do pracy pedagoga i poczucia odpowiedzialności za jej efekty poprzez rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy w celu nabywania umiejętności praktycznych oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.
C3- Posiadanie umiejętności tworzenia własnych scenariuszy zajęć z elementami arteterapii.
Wymagania wstępne
W1- Podstawowa wiedza w zakresie areteterapii, teoretycznych podstaw korzystania z metody terapeutycznej oraz poszczególnych technik.
W2- Znajomość zagadnień z przedmiotów: pedagogika i psychologia
W3- Gotowość i umiejętność wykorzystywania wiedzy do własnej refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną w zakresie arteterapii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student powinien posiąść następujące kompetencje w dziedzinach:
WIEDZA
Student potrafi wskazać teoretyczne podstawy arteterapii, jej miejsce w edukacji i terapii, cele i zadania terapii przez sztukę, zdefiniować pojęcie terapii pedagogicznej, rozróżnić formy postępowania terapeutycznego-wychowawczego, zna zasady prowadzenia terapii pedagogicznej, potrafi wskazać perspektywy i problemy arteterapii, scharakteryzować sylwetkę arteterapeuty; scharakteryzować poszczególne dziedziny arteterapii a także wskazać ich specyfikę, formy i metody; posiada wiedzę o tytułach zawodowych, standardach praktyki i etyce zawodowej arteterapeutów. (K_W07, K_W19, K_W24, K_W49)
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi odnieść posiadaną wiedzę na temat arteterapii do praktyki pedagogicznej; zaprojektować działania z elementami arteterapii dobierając odpowiednie jej formy do potencjalnych uczestników zajęć, zastosować w praktyce poznane w trakcie zajęć techniki arteterapeutyczne. (K_U02, K_U07,K_U11, K_U13, K_U14, K_U20, K_U37)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Otwartości i szacunku dla podmiotowości uczestników arteterapii, stymulowania ich kreatywności i komunikacji za pomocą działań artystycznych, elastycznego poszukiwania współpracy pomiędzy ośrodkami pomocowymi. (K_K01, K_K02, K_K06, K_K07, K_K08, K_K12, K_K17, K_K18)
Metody dydaktyczne
1. Ćwiczenia – prowadzone głównie metodą warsztatową, wykorzystujące aktywność własną studentów: praca z całą grupą i w zespołach, praca z książką, superwizja.
2. Wprowadzenie studentów w poszczególne zagadnienia poprzez wykład z prezentacją multimedialną.
3. Prezentacja przez studentów opracowanych scenariuszy zajęć z elementami arteterapii i przeprowadzenie ich w grupie. Na tej podstawie analiza dyskusja w grupie i ocena poprawności obejmująca: dobór metod do przeprowadzenia zajęć, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, proporcji zagospodarowania czasu.
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne.
• Zapoznanie z zasadami zaliczenia przedmiotu oraz obowiązującą literaturą.
• Wprowadzenie i zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami metodyki arteterapii. Arterapia – geneza, rozróżnienia terminologiczne, obszar zainteresowań, cele, funkcje, formy.
2. Arteterapia i jej rodzaje (elementy teorii oraz ćwiczenia praktyczne):
• Muzykoterapia
• Choreoterapia
• Teatroterapia
 psychodrama
 drama
 pantomima
 terapia poprzez sztuki teatralne
• Biblioterapia
• Rzeźba
• Grafika
• Collage
• Terapia wizualna
• Pschorysunek (wybrane elementy)
3.Kompleksowe programy arteterapeutyczne.
4. Terapeutyczna rola metaxis.
5.Zasady projektowania zajęć terapeutycznych z elementami arteterapii.
6. Metody arteterapii, projektowanie i prowadzenie zajęć.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach – 10%
Przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w nich – 20%
Przygotowanie i przeprowadzenie scenariusza zajęć z elementami arteterapii - 20%
Ustne kolokwium sprawdzające – 50%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, wyd. Impus, Kraków 2014.
Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, wyd. Impuls, Kraków 2014.
Glińska-Lachowicz A. (red.), Arteterapia w działniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych, wyd. Difin, Warszawa 2016.
Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, wyd. Difin, Warszawa 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Łozy B., Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Arteterapia cz. 1, wyd. Difin, Warszawa 2014.
Malchiodi C.A. (red), Arteterapia. Podręcznik, wyd. Harmonia uiversalis, Gdańsk 2014.
Szulc W., Sztuka i terapia, Centrum Metodyczne Szkolenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1993.
Kataryńszuk-Mania L. (red.), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
Knapik M., Sacher W.A. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Impuls, Kraków 2004.
Oster G. D., Gould P. Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2003.
Kostrubiec-Wojtachnio B., Trubiłowicz E. (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach nas rodziną i wychowaniem. Aspekty badań empirycznych i klinicznych, TN KUL, Lublin 2012.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę