Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Paulina Korach
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów ze specyfiką pracy nauczyciela wspomagającego proces edukacyjny osób z niepełnosprawnością ruchową
C2 - zapoznanie studentów ze specyficznymi trudnościami w nauczaniu i wychowaniu osób z niepełnosprawnością ruchową
C3 - wprowadzenie w metody pracy dydaktycznej i wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością ruchową
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa wiedza na temat niepełnosprawności ruchowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagoga specjalnego
K_W20 posiada wiedzę obejmującą teorię, terminologię i metodykę w zakresie wybranej specjalności

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, dotyczących oddziaływań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagoga specjalnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K11 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i doskonalenia swoich kompetencji
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
Specyfika pracy nauczyciela/wychowawcy wspomagającego rozwój osób z niepełnosprawnością ruchową ; trudności rozwojowe osób z niepełnosprawnością ruchową (poznawcze, społeczne, behawioralne); diagnoza funkcjonalna osób z niepełnosprawnością ruchową; dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością; metody pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością ruchową
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu teorii i metodyki pracy dydaktycznej i wychowawczej pedagoga specjalnego z osobami z niepełnosprawnością ruchową
(U) - Student nie potrafi wykorzystać wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w zakresie wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością ruchową
(K) - Student nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia i obszary tematyczne z zakresu teorii i metodyki pracy dydaktycznej i wychowawczej osobami z niepełnosprawnością ruchową
(U) - Student potrafi wykorzystać elementy wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej w procesie wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością ruchową
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji, ale nie podejmuje wystarczających działań w tym zakresie

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i obszarów tematycznych z zakresu teorii i metodyki pracy dydaktycznej i wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością ruchową
(U) - Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej w procesie wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością ruchową
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i doskonalenia swoich kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada wiedzę z zakresu działalności pedagoga wspierającego wszechstronnie rozwój osób z niepełnosprawnością ruchową
(U) - Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w zakresie analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych osób z niepełnosprawnością ruchową
(K) - Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju w zakresie wspierania rozwoju uczniów z niepełnosprawnością ruchową
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bidzan M., Bielenik Ł., Szulman - Wardal A., Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym: wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii., Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.
Paszkowicz M. A., Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, Fundacja Wydawnicza \"JM\", Zielona Góra 2009.
Tarkowski Z., Jastrzębowska G., Człowiek wobec ograniczeń, Wydawnictwo Fundacji \"ORATOR\", Lublin 2002.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę