Terapia pedagogiczna osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Badora
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studenta z wiedzą na temat istoty i struktury działań terapeutycznych.
C2 - Przekazanie wiedzy dotyczącej diagnostyki pedagogicznej jako podstawy działań terapeutycznych
C3 - Student nauczy się prawidłowo organizować zajęcia oraz pozna podstawowe metody pracy terapeutycznej.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uwzględnia ich potrzeby biologiczne, psychologiczne i zdrowotne oraz ich podstawy ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i społeczno-kulturowe; zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania
K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, z komunikowaniem werbalnym i niewerbalnym, dostrzega ich prawidłowości i przyczyny zakłóceń; posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej w kształceniu i komunikowaniu z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi oraz/lub socjalizacyjnymi; zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami takich osób; posiada wiedzę na temat poradnictwa dla osób z niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych, dotyczących oddziaływań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, argumentując je wybranymi teoriami, poglądami różnych autorów i własnymi doświadczeniami praktycznymi
K_U09 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagoga specjalnego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
K_K08 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizowanie celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki specjalnej
Metody dydaktyczne
1.prezentacja multimedialna
2.dyskusja
3.praca indywidualna
4.praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie , rola i zadania terapii pedagogicznej.
2. Wprowadzenie w problematykę terapii pedagogicznej w kontekście pracy z osobą dorosłą i współpracy z jego rodziną.
4. Diagnoza psychopedagogiczna jako podstawa oddziaływań w zakresie terapii pedagogicznej.
5. Klasyfikacja odchyleń w rozwoju ze względu na rodzaj zaburzonej funkcji.
6. Metody pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi z zaburzeniami funkcji poznawczych.
7. Najczęstsze choroby związane z zaburzeniami funkcji poznawczych.
8. Wybrane metody terapii pedagogicznej.
9. Diagnoza i oddziaływanie pedagogiczne, przedstawienie przykładowych scenariuszy zajęć.
10. Przygotowanie scenariusza zajęć oraz przeprowadzenie krótkiej jego prezentacji.
11. Zasady etyczne obowiązujące terapeutów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocenie podlegała będzie obecność, aktywność oraz przygotowanie do zajęć studenta.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna.T.1.Wybrane zagadnienia. Kraków 2004
2. Rottermund J., Nowotny J.,Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej. Podręcznik dla studentów i terapeutów. Alfamedica press 2016.
3. Baum Ewa, Terapia zajęciowa., Warszawa 2009.
4. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna. T.1.Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005.
5. Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna.T.2. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2004.
6. Głodkowska, J. (red.). (2010). Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część 1. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej. s. 33-88.
7. Jastrząb J., (red.) Edukacja Terapeutyczna, Toruń 2002.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę