Wybrane zagadnienia z geriatrii (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Stanisława Steuden
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przekazanie wiedzy na temat przedmiotu i zadań geriatrii oraz podstawowej wiedzy na temat zaburzeń okresu starzenia się i starości.
C2 – nabycie podstawowych kompetencji w zakresie kontaktu z osobą starszą zdrową, chorą i niepełnosprawna
C3 - uwrażliwienie na problemy natury etycznej podmiotowe traktowanie, poszanowanie praw i godności człowieka starszego.
Wymagania wstępne
W1- zaliczenie przewidywanych w dotychczasowym kursie przedmiotów
W2- zainteresowanie problematyką okresu starości
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1 . Posiada wiedzę na temat przedmiotu i zadań geriatrii K_W1
2. Ma podstawową wiedzę na temat zaburzeń okresu starości K_W13
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność opisu i wyjaśniania różnych form zaburzeń (symptomów i syndromów) występujących u osób starszych K_U01
2. Dysponuje umiejętnością nawiązania kontaktu z osobą starszą K_U05, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Dysponuje podstawową wiedzą na temat wybranych zaburzeń osób starszych, którą potrafi w sposób właściwy zastosować w praktyce K_K07

2. Przejawia wrażliwość, empatię oraz kieruje się wysokimi standardami etycznymi w stosunku do osób starszych K_K02, K_K06
Metody dydaktyczne
Wykład z możliwością dyskusji
Prezentacja multimedialna
Analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
1. Geriatria i psychogeriatria – zagadnienie ogólne
2. Doświadczanie utraty osoby bliskiej. Przeżywanie żałoby, opieka hospicyjna
3. Zaburzenia afektywne (depresja, mania, poczucie osamotnienia)
4. Psychozy schizofreniczne (zespoły paranoidalne, czynniki sprzyjające zespołom paranoidalnym w starszym wieku, zespoły paranoiczne, zespoły katatoniczne)
5. Zespoły otępienne (otępienie typu Alzheimera, otępienie wielozawałowe, choroba Picka) diagnoza, objawy – analiza przypadków
6. Zaburzenia nerwicowe w podeszłym wieku, zamartwianie się
7. Zaburzenia osobowości w podeszłym wieku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) – Student/ka nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu prezentowanego materiału z psychopatologii człowieka w podeszłym wieku.
(U) – Student/ka nie potrafi wskazać specyfiki wybranych zaburzeń w podeszłym wieku oraz nie zna współczesnych systemów klasyfikacyjnych zaburzeń.
(K) - Student(ka) nie operuje w sposób krytyczny wiedzą z psychopatologii podeszłego wieku
Ocena dostateczna
(W) – Student/ka posiada elementarną wiedzę z zakresu psychopatologii podeszłego wieku.
(U) – Student/ka potrafi wskazać specyfikę niektórych zaburzeń podeszłego wieku
(K) – Student/ka w sposób mało krytyczny posługuje się wiedzą z psychopatologii
Ocena dobra
(W) – Student/ka posiada dość duży zasób ogólnej wiedzy na temat zaburzeń zdrowia psychicznego podeszłego wieku
(U) – Student/ka potrafi określić specyfikę wielu zaburzeń, zna współczesne systemy diagnostyczne.
(K) – Student/ka w sposób krytyczny posługuje się wiedzą z psychopatologii podeszłego wieku.
Ocena bardzo dobra
(W)– Student/ka posiada duży zasób ogólnej wiedzy z psychopatologii podeszłego wieku
(U) – Student/ka potrafi samodzielnie określić specyfikę zaburzeń, dobrze orientuje się we współczesnych standardach klasyfikacyjnych i potrafi dobrze opisać różne formy zaburzeń.
(K) – Student/ka w sposób krytyczny operuje posiadaną wiedzą, umie się nią posługiwać
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Krzymiński S. (1993). Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. Warszawa. PZWL.
2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (2000). Kraków-Warszawa: Vesalius.
3. Gauthier S., Rosa-Neto P. (2011). Demencja. Trafna diagnoza. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. (tłum polskie Liberski P.P., Sobów T.).
4. Glicken M.D.(2009). Evidence-based counseling and psychotherapy for an aging population. Amsterdam- Tokyo. ELSEVIER
5. Kaplan H.I., Sadock B.J., Sadock V.A. (2004). Psychiatria kliniczna.Wyd. II. polskie pod red. S.Sidorowicza. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę