Teoria wychowania (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Szudra-Barszcz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat teorii naukowej i teorii wychowania oraz analiza antropologicznych i teleologicznych podstaw wychowania.
C2 - uświadomienie znaczenia poszczególnych dziedzin wychowania w procesie wspierania rozwoju osoby.
C3 - inspirowanie do namysłu nad wykorzystaniem wiedzy o poszczególnych dziedzinach wychowania do analizy problemów rozwojowych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień etyki, podstawowych pojęć pedagogiki oraz pedagogiki osób z niepełnosprawnością.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 student ma uporządkowaną wiedzę na temat ideałów, celów i metod wychowania osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uwzględnia w projektowaniu pracy z nimi ich potrzeby biologiczne, psychologiczne i zdrowotne oraz podstawy ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i społeczno-kulturowe ich rozwoju, zna i rozróżnia specyfikę procesów: nauczania, kształcenia, wychowania.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne i prognozować przebieg i skutki planowanych działań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K09 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje poszczególne zadania, dostrzega ich priorytety, zna i uwzględnia nauczanie Kościoła w odniesieniu do działalności pedagoga specjalnego.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstu, dyskusja, prezentacja.
Treści programowe przedmiotu
1. Teoria wychowania jako teoria naukowa.
2. Antropologiczne i teleologiczne podstawy wychowania.
3. Metody, techniki, formy oraz środki wychowania.
4. Dziedziny wychowania: wychowanie moralne; wychowanie umysłowe oraz wychowanie przez technikę i media; wychowanie fizyczno-zdrowotne; wychowanie seksualne; wychowanie obywatelskie i patriotyczne; wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę; wychowanie religijne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra - student w sposób twórczy (dokonując pogłębionej interpretacji) przedstawia treści programowe przedmiotu, dostarczając przy tym argumentów, iż osiągnął wszystkie efekty kształcenia.
Ocena dobra - student dokonuje poprawnej prezentacji i analizy logicznej treści przedmiotu, dowodząc, iż osiągnął wskazane efekty kształcenia.
Ocena dostateczna - student prezentuje treści przedmiotu, popełniając przy tym drobne uchybienia dotyczące szczegółowych pojęć i omawianych zjawisk, co nie deprecjonujące jednak jego umiejętności odniesienia zdobytej wiedzy do analizy rzeczywistości wychowawczej.
Ocena niedostateczna - student prezentuje treści wykładowe bez ich głębokiego znawstwa i zrozumienia. Popełnia błędy w definiowaniu pojęć i wyjaśnianiu zjawisk związanych z rzeczywistością wychowawczą i jej projektowaniem.
Sposób weryfikacji: kolokwium pisemne, prezentacja wybranej dziedziny wychowania z uwzględnieniem specyficznych problemów rozwojowych i edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie i klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 1998. (par. Struktura i dynamika teorii naukowej, s. 214-230).

Literatura uzupełniająca:
J. W. Sire, Światy wokół nas. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji światopoglądowych, Areopag, Katowice 1991.
M. Demel, Teoria wychowania fizycznego dla pedagogów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
I. Wojnar, Sztuka jako „podręcznik życia”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984.
P. Błajet, Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
L. Bobkowicz-Lewartowska, Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.
K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki. Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Państwo. Pokój, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Lublin-Kielce 2006.
M. Komorowska-Pudło, Wychowanie seksualne w rodzinie, Oficyna Wydawnicza ZCE, Szczecin 2000.
M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
M. Rembierz, Dom rodzinny jako przestrzeń wychowania intelektualnego – wzrastanie w mądrości czy utwierdzanie się w dziedziczonych stereotypach?, „Społeczeństwo i Rodzina” 2013, nr 1(34), s. 8-32.
H. Gajdamowicz, Tradycje nauczania wychowującego w polskiej pedagogice, „Paedagogia Christiana” 2012, nr 1(29), s. 123-140.
I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Świat Książki, Warszawa 2010.
L. Dziaczkowska, Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagrożenia, s. 163-176.
A. Kiciński, Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z uwzględnieniem charakterystyki psychopedagogicznej, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2009, nr 1(56).
M.-H. Mathieu i J. Vanier, Nigdy więcej sami. Przygoda Wiary i Światła, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę