Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zaznajomienie studentów z podstawową terminologią i podstawami teoretycznymi pedagogiki resocjalizacyjnej.
2. Zapoznanie studentów z formami oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym.
Wymagania wstępne
1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki dotycząca psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.
2. Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu oraz syntetycznego przedstawiania w formie wypowiedzi lub pisemnej najważniejszych treści.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. K_W01
W_02 Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. K_W02
W_03 Zna podstawowe formy teoretyzacji w pedagogice, ich charakter i rolę w tworzeniu wiedzy pedagogicznej i w pracy edukacyjnej; odróżnia teorie potoczne od naukowych, teorie praktyczne, teoretyczno-praktyczne, teoretyczne i metateoretyczne oraz koncepcje, modele i praktyki edukacyjne; zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności. K_U01
U_02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań K_U02
U_03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. K_U03
U_04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT). K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. ¬K_K01
K_02 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. ¬K_K02
K_03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. ¬K_K03
K_04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej. K_K05
Metody dydaktyczne
WIEDZA
W_01 Wykład konwersatoryjny Praca pisemna Protokół
W_02 Wykład problemowy Praca pisemna Protokół
W_03 Praca zespołowa Praca pisemna Protokół
W_04 Dyskusja Obserwacja Protokół

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Analiza tekstu Referat Protokół
U_02 Burza mózgów/giełda pomysłów Przygotowanie / wykonanie projektu Protokół
U_03 Dyskusja Obserwacja Protokół

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Dyskusja Obserwacja Protokół
K_02 Praca w grupach w różnych rolach (lidera, sprawozdawcy, uczestnika) Przygotowanie / wykonanie projektu Protokół
Treści programowe przedmiotu
1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk. Terminologia, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.
2. Cele, zadania i granice resocjalizacji. Zasady resocjalizacji.
3. Nieprzystosowanie dzieci i młodzieży.
- uwarunkowania nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.
- psychospołeczne konsekwencje nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.
4. Uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych – fazy oddziaływania resocjalizacyjnego.
5. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich; podstawy prawne. Specyfika wychowania resocjalizacyjnego w warunkach zamkniętych.
6. Twórcza resocjalizacja jako rozwijanie potencjalności osób nieprzystosowanych społecznie.
7. Rola edukacji w resocjalizacji – uczeń niedostosowany społecznie; cele kształcenia resocjalizującego; główne zadania nauczyciela; specyfika systemu dydaktycznego w placówce resocjalizacyjnej, zasady ortodydaktyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza
• test
• stopień opanowania materiału do przygotowania przez studentów na każde zajęcia

Umiejętności
• zaliczenie na ocenę
• aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
• zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia jest otrzymanie określonej liczby poprawnych odpowiedzi:
na ocenę 3 student udziela od 55 % do 65 %,
na ocenę 3.5 student udziela od 66% do 75%,
na ocenę 4 student udziela od 76% do 85%,
na ocenę 4.5 student udziela od 86% do 90%,
na ocenę 5 student udziela od 91% do 100%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
2. Konopczyński M. Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Pedagogium Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
3. Konopczyński. M. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
4. Pospiszyl K. Resocjalizacja nieletnich : doświadczenia i koncepcja. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
5. Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
6. Szczęsny W.W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2003.
7. Urban B., Stanik J. /red./, Resocjalizacja, Tom 1 i 2, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca
1. Bałandynowicz, A. Probacja sprawiedliwość karząca. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2. Bocheńska-Włostowska K., Kuskowski M. (red.) Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interpersonalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.
3. Muskała M., Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
4. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
5. Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN: 978-83-7611-235-0.
6. Pierzchała K., Cekiera Cz., Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN: 978-83-7441-999-4.
7. Pierzchała K., Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ISBN: 978-83-8095-029-0.
8. Pierzchała K., Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ISBN: 978-83-7780-695-1.
9. Pierzchała K., Skazani ale nie potępieni, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-397-0.
10. Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
11. Snopek M., Mudrecka I., Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo u Opolskiego, Opole 2013.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę