Teoria wychowania (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Uświadomienie zadań i miejsca teorii wychowania w systemie wiedzy pedagogicznej. 2. Inspirowanie do krytycznego namysłu nad źródłami stanowienia ideałów i celów wychowania. 3. Inspirowanie do namysłu nad możliwościami aplikacji wiedzy z zakresu teorii wychowania do rozwiązywania współczesnych problemów wychowawczych (ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób z niepełnosprawnością).
Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu przedmiotów: \"Etyka\" \"Podstawowe pojęcia pedagogiki\" oraz \"Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową i przewlekle chorych\"
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W02 student posiada elementarną wiedzę o miejscu teorii wychowania w systemie nauk.
K_W26 student ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wychowania (ze szczególnym uwzględnieniem wychowania osób z niepełnosprawnością).
K_W32 student ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych podmiotów i środowisk wychowawczych oraz ich roli we wspomaganiu rozwoju człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością).

UMIEJĘTNOŚCI
K_U37 student potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu teorii wychowania w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych (ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób z niepełnosprawnością).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K19 student ma świadomość konieczności zindywidualizowanych działań pedagogicznych (szczególnie w stosunku do osób z niepełnosprawnością).
Metody dydaktyczne
wykład, wykład konwersatoryjny
Treści programowe przedmiotu
I. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna.
II. Istota i źródła stanowienia celów wychowania.
III. Zasady wychowania.
IV. Mechanizmy i czynniki dynamizowania rozwoju wychowanka.
V. Formy i metody wychowania.
VI. Dziedziny wychowania.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra - student w sposób twórczy (dokonując głębokiej i krytycznej interpretacji) przedstawia treści wykładowe, dostarczając przy tym argumentów, iż osiągnął wszystkie efekty kształcenia.
Ocena dobra - student dokonuje poprawnej prezentacji i analizy logicznej treści wykładów, dowodząc, iż osiągnął wskazane efekty kształcenia.
Ocena dostateczna - student prezentuje treści wykładowe, popełniając przy tym drobne uchybienia dotyczące szczegółowych pojęć i omawianych zjawisk, nie deprecjonujące jednak jego umiejętności odniesienia zdobytej wiedzy do analizy rzeczywistości wychowawczej.
Ocena niedostateczna - student prezentuje treści wykładowe bez ich głębokiego znawstwa i zrozumienia. Popełnia błędy w definiowaniu pojęć i wyjaśnianiu zjawisk związanych z rzeczywistością wychowawczą i jej projektowaniem.
Egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Górniewicz, Teoria wychowania (Wybrane problemy), Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2005.
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź 1981.
H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1946.
P. Tyrała, Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, Wyd. GWP, Gdańsk 2007.
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.
L. Giussani, Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2002.
J. Filek, Pseudowychowanie. „Studia Filozoficzne” 1984, nr 10.
I. Chrzanowska, Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności, Kraków 2015.
H. Olechnowicz, Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2010.
I.Chrzanowska, Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja. Kraków 2010.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin