Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jarosław Kuśpit
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Słuchacz powinien nabyć wiedzę dotyczącą praw, procesów, mechanizmów i zasad rządzących gospodarką w skali międzynarodowej.
C2- Powinien zyskać umiejętność analizy i formułowania zależności występujących na rynkach międzynarodowych
C3- Przekazanie wiedzy na temat relacji gospodarczych zachodzących pomiędzy gospodarką narodową a otoczeniem zewnętrznym, w ramach ugrupowań integracyjnych a także w skali globalnej
Wymagania wstępne
W1- znajomość zagadnień z przedmiotu makroekonomia
W2- znajomość zagadnień z przedmiotu historia gospodarcza
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P_W01- wie i rozumie mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej (K_W11_12)
P_W02- zna i rozumie znaczenie relacji gospodarczych z zagranicą dla gospodarki narodowej i podmiotów gospodarczych (K_W04_12)
P_W03- zna i rozumie relacje międzynarodowych stosunków gospodarczych z innymi obszarami wiedzy (politologia, historia, kultura, nauki fechniczne) (K_W01_12
UMIEJĘTNOŚCI
P_U01- umie i chce wykorzystywać uzyskaną wiedzę z zakresu MSG do analizowania i interpretowania zjawisk w gospodarce światowej (K_U02_12)
P_U02- dąży do samodzielnego poszerzania zakresu wiedzy z przedmiotu i rozwijania umiejętności przydatnych dla prowadzenia działań w otoczeniu międzynarodowym (K_U07_12)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
P_K01- jest świadomy potrzeby i konieczności poszerzania zakresu swojej swojej wiedzy i umiejętności z zakresu MSG (K_K01_12)
P_K02- ma świadomość konieczności postępowania etycznego w relacjach międzynarodowych (K_K06_12)
Metody dydaktyczne
1. Wykład konwersatoryjny
2. Wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie, przedmiot i podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych
2. Czynniki wpływające na rozwój i ewolucję międzynarodowych relacji gospodarczych
3. Etapy rozwoju gospodarki światowej
4. Współczesna gospodarka światowa
5. Teorie wymiany międzynarodowej
6. Organizacje regulujące i wspierające handel międzynarodowy
7. Rola handlu zagranicznego w gospodarce
8. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
9. Rynki międzynarodowe towarów i usług
10. Międzynarodowy przepływ kapitału
11. Migracje międzynarodowe
12. Przepływ wiedzy technicznej w skali międzynarodowej
13. Międzynarodowy system walutowy i jego ewolucja
14. Międzynarodowy rynek finansowy
15. Problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia egzamin pisemny z części wykładowej (maksymalnie70 punktów) i zaliczenie z ćwiczeń według skali:
dostateczny 10 punktów
dostateczny plus 15 punktów
dobry 20 punktów
dobry plus 25 punktów
bardzo dobry 30 punktów
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z egzaminu pisemnego minimum 50% punktów.
niedostateczna
(W)
-nie zna i nie rozumie mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-nie zna i nie rozumie specyfiki makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz gospodarki
-nie ma podstawowej wiedzy o miejscu ekonomii w systemie nauk, przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologicznym kontekście analiz
-nie uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
(U)
-nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju, nie potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
dostateczna
(W)
-zna i rozumie najważniejsze mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-zna i ogólnie rozumie specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz gospodarki
-ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk i najważniejszych przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz ogólnym metodologicznym kontekście analiz
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 45-55
(U)
-potrafi poprawnie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania głównych problemów gospodarczych
-potrafi zadowalająco samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych ale ograniczonych źródeł
(KS)
-ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi dokonywać ogólnej samooceny własnych kompetencji
-ma podstawową świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
dostateczna plus
(W)
-zna i rozumie najważniejsze mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-zna i ogólnie rozumie specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz gospodarki
-ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk i najważniejszych przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz ogólnym metodologicznym kontekście analiz
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 56-65
(U)
-potrafi poprawnie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania głównych problemów gospodarczych
-potrafi zadowalająco samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych ale ograniczonych źródeł
(KS)
-ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi dokonywać ogólnej samooceny własnych kompetencji
-ma podstawową świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

dobra
(W)
-zna i prawidłowo rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-zna i dobrze rozumie specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz gospodarki
-ma utrwaloną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 66-75
(U)
-potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-ma ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo dokonywać samooceny własnych kompetencji
-ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
dobra plus
(W)
-zna i prawidłowo rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-zna i dobrze rozumie specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz gospodarki
-ma utrwaloną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 76-85
(U)
-potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-ma ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo dokonywać samooceny własnych kompetencji
-ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

bardzo dobra
(W)
-zna i prawidłowo rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
-zna i bardzo dobrze rozumie specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz gospodarki
-ma szeroką wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk i przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
- łączna liczba punktów z egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w przedziale 86-100
(U)
-potrafi twórczo wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-ma wysoką, ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. E.Oziewicz, T.Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2012
2. J.Rymaczyk red., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010
3. A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne. Wolters Kluwer, Warszawa 2012
4. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 2015
5. B. Osoba, Ekonomia i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2014
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin