Pomoc humanitarna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Szafrański prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
- pokazanie kulturowych, etycznych i religijnych uwarunkowań prowadzenia akcji humanitarnych we współczesnym świecie
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04- ma wiedzę ogólną o instytucjach dobroczynności (genezie i zasadach funkcjonowania) we współczesnym świecie - w tym ma wiedze szczegółową na temat organizacji FBO
UMIEJĘTNOŚCI
K_U2 -potrafi rozpoznawać kulturowe problemy wynikające z prowadzeniem akcji humanitarnych;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_KO6 - posiada nawyk stałego dokształcania
Metody dydaktyczne
- metoda dialogowa;
- wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
1/ Idea humanitaryzmu w etyce
2/ Idea dobroczynności w socjologii
3/ Wartość życia ludzkiego a pomoc humanitarna
4/ Godność ludzka w kontekście pomocy humanitarnej
5/ Kulturowe uwarunkowania współczesnych zagrożeń
6/ Perspektywa płci a pomoc humanitarna
7/ Religia/religie a pomoc humanitarna
8/ Dzieci szczególnymi biorcami pomocy humanitarnej
9/ Uchodźcy - kwestie prawno - instytucjonalne
10/ Pomoc humanitarna w prawie polskim
11/ Aktorzy działań humanitarnych - organizacje rządowe
12/ Sektor pozarządowy-reguły dobrego świadczenia pomocy humanitarnej
13/ Pomoc humanitarna a polityka zagraniczna państwa
14/ Unia Europejska a pomoc humanitarna
15/ Ambiwalencja pomocy humanitarnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Na ocenę 2
Wiedza:
- student nie ma wiedzy o instytucjach dobroczynności (genezie, i zasadach funkcjonowania);
Umiejętności:
- student nie potrafi rozpoznać kulturowych problemów wynikających z prowadzenia akcji humanitarnych;
Kompetencje: student nie jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy,
Na ocenę 3
Wiedza:
- ma wiedzę ogólną na temat organizacji FBO (zasad i obszarów funkcjonowania) ;
Umiejętności:
- potrafi opisać praktyki humanitarne w aspekcie ich skuteczności;
Kompetencje:
- student w niewielkim zakresie (teoretycznym) jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy,
- Na ocenę 4
Wiedza:
- ma wiedze ogólna i szczegółową na temat organizacji FBO,
Umiejętności:
- potrafi opisać praktyki w aspekcie ich skuteczności oraz rozpoznać kulturowe ich uwarunkowania;
Kompetencje:
- student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych)
Na ocenę 5
- ma kulturowo pogłębioną wiedzę na temat prowadzenia działań humanitarnych
Umiejętności:
- potrafi zdobywać wiedze, ogólną i szczegółową o instytucjach dobroczynności;
Kompetencje:
- student jest gotów do oceny krytycznej własnej wiedzy (w zastosowaniu do problemów teoretycznych i praktycznych)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1/ Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, red. Patrycja Grzebyk i Elżbieta Mikos-Skuza, Warszawa 2016;
2/ Polityka budowy pokoju. Pomoc humanitarna i rozwojowa, red. Joanna Dobrowolska- Polak, poznań 2013,
3/ Fr. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
Literatura uzupełniająca:
1/ J. Krolikowska, Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa 2004;
2/ V. Gluchman, Etyka społecznych konsekwencji, Warszawa 2012 (tłum. Przemysław Kroczek);
3/ Ku rozumieniu godności człowieka, red. G. Hołub SDB, P. Duchliński, Kraków 2008
4/ Św. Jan Paweł II, Do chorych i cierpiących, Głogów 2015.
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin