Alternative media (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Szegda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:English
Cele przedmiotu
C1: wiedza z zakresu rożnych systemów medialnych na świecie
C2: wiedza na temat mediów alternatywnych: teoria, definicje, funkcje, przykłady
Wymagania wstępne
Język angielski na poziomie b2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
wiedza:
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych

Umiejętności:
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej

kompetencje społeczne:

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
dyskusja, pomoce multimedialne,
Treści programowe przedmiotu
Systemy medialne na świecie: media publiczne, komercyjne i społeczne
Media alternatywne: teoria, definicje, funkcje, przykłady
Różne podejścia teoretyczne do mediów alternatywnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena bardzo dobra:
Student
K_W14 ma rozszerzoną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawcze
K_K08 odpowiedzialnie i przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej

Ocena dobra:
student
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_U01 potrafi z niewielką pomocą dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawcze
K_K08 przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej

Ocena dostateczna:
student
K_W14 ma zadowalającą wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_U01 potrafi z niewielką pomocą dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawcze
K_K08 w satysfakcjonujący sposób przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej

Ocena niedostateczna:
student
K_W14 nie ma wiedzy o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_U08 nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawcze
K_K01 nie przygotowuje się do swojej pracy, nie projektuje i nie wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności i udziału w dyskusji (25%), projekt końcowy (75%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Atton, Chris. (2002). Alternative Media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Atton, C. (2002). \"Approaching Alternative Media: Theory and Methodology.\" In Alternative Media. Thousand Oaks: Sage Publications.
Fuchs, Christian (June 3, 2010). \"Alternative Media as Critical Media\". Sage Journals. 13: 20.
Rodriguez, C. (2001). \"From Alternative Media to \'Citizens\' Media.\" In Fissures in the Mediascape. Creskill, NJ: Hampton Press.
Carpentiere, Nico (2011). Media and Participation: A Site of Ideological Democratic Struggle. Chicago: Intellect. pp. 55–64.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę