Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Justyna Horbowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 5
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy małemu dziecku.
C2 – Uwrażliwienie studentów na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci.
C3 – Kształtowanie gotowości do niesienia pierwszej pomocy oraz nabycie przez studentów umiejętności praktycznych niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.
Wymagania wstępne
W1 – Student posiada wiedzę z zakresu Biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania.
W2 – Student posiada wiedzę z zakresu Psychologii rozwoju.
W3 – Student posiada wiedzę z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student wymienia sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci i niemowląt oraz opisuje sposoby postępowania w momencie ich wystąpienia – K_W22; K_W29
2. Student wymienia i opisuje etapy udzielania pierwszej pomocy – K_W29
3. Student wymienia podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy oraz opisuje do czego służą środki lecznicze znajdujące się w niej – K_W29
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi ocenić stan poszkodowanego dziecka – K_U15
2. Student potrafi ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej (ustalonej) oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Potrafi dokonać analizy własnych działań podczas ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy – K_U22
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student jest świadomy sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci i niemowląt, potrafi im zapobiec – K_K13
2. Student jest świadomy znaczenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przyszłej pracy zawodowej i życiu osobistym – K_K09
3. Student jest zainteresowany zagadnieniem udzielania pierwszej pomocy. Poszerza swoje wiadomości i umiejętności w tym zakresie – K_K09
Metody dydaktyczne
1. Metody dialogowe: pogadanka, analiza tekstu z dyskusją, wyjaśnienie.
2. Metody warsztatowe, metody ćwiczebne, pokaz.
3. Metody problemowe: burza mózgów.
4. Metody eksponujące: film, scenki sytuacyjne.
Treści programowe przedmiotu
1. Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt.
2. Etapy udzielania pierwszej pomocy (różnice w udzielaniu pomocy osobie dorosłej, dziecku i niemowlęciu).
3. Pozycja bezpieczna (ustalona) – ćwiczenia.
4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt – ćwiczenia.
5. Apteczka pierwszej pomocy.
6. Pierwsza pomoc przy zakrztuszeniach i zadławieniach. Niedrożność górnych dróg oddechowych (ciało obce).
7. Postępowanie w urazach i krwotokach.
8. Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym – pierwsza pomoc.
9. Użądlenia, ukąszenia, pogryzienia – postępowanie.
10. Wysoka gorączka, atak epilepsji, omdlenia, napad bezdechu – postępowanie ratownicze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie potrafi wymienić sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci oraz opisać sposobów postępowania w momencie ich wystąpienia.
(W) Student nie potrafi wymienić i opisać etapów udzielania pierwszej pomocy, nie zna podstawowego wyposażenia apteczki i nie potrafi wyjaśnić do czego służą zawarte w niej środki lecznicze.
(U) Student nie potrafi ocenić stanu poszkodowanego dziecka, ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
(U) Student nie potrafi dokonać analizy własnych działań podczas ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.
(K) Student nie jest świadomy sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci oraz wagi umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
(K) Student nie interesuje się zagadnieniem udzielania pierwszej pomocy, nie poszerza wiadomości i umiejętności w tym zakresie.
Ocena dostateczna
(W) Student potrafi wymienić niektóre sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci oraz posiada częściową wiedzę w zakresie sposobów postępowania w momencie ich wystąpienia.
(W) Student potrafi wymienić i opisać etapy udzielania pierwszej pomocy, zna podstawowe wyposażenie apteczki i potrafi częściowo wyjaśnić do czego służą zawarte w niej środki lecznicze.
(U) Student podejmuje udane próby diagnozowania stanu poszkodowanego dziecka, potrafi ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
(K) Student jest świadomy sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci oraz wagi umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w małym stopniu interesuje się zagadnieniem udzielania pierwszej pomocy.
Ocena dobra
(W) Student potrafi wymienić sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci oraz zna sposoby postępowania w momencie ich wystąpienia.
(W) Student wymienia i opisuje etapy udzielania pierwszej pomocy, zna podstawowe wyposażenie apteczki i potrafi wyjaśnić do czego służą zawarte w niej środki lecznicze.
(U) Student prawidłowo ocenia stan poszkodowanego dziecka, potrafi ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
(U) Student podejmuje udane próby krytycznej analizy własnych działań podczas ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.
(K) Student jest świadomy sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci, zdaje sobie sprawę z wagi umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przyszłej pracy.
(K) Student interesuje się zagadnieniem udzielania pierwszej pomocy, poszerza wiadomości i umiejętności w tym zakresie.
Ocena bardzo dobra
(W) Student wymienia sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu dzieci i niemowląt oraz opisuje sposoby postępowania w momencie ich wystąpienia.
(W) Student wymienia i opisuje etapy udzielania pierwszej pomocy, zna podstawowe wyposażenie apteczki i potrafi wyjaśnić do czego służą zawarte w niej środki lecznicze.
(U) Student prawidłowo ocenia stan poszkodowanego dziecka, właściwie analizuje konkretne przypadki, potrafi ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.
(U) Student dokonuje krytycznej analizy własnych działań podczas ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.
(K) Student jest świadomy sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu dzieci, potrafi przewidzieć zdarzenia i im zapobiec, zdaje sobie sprawę z wagi umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przyszłej pracy.
(K) Student interesuje się zagadnieniem udzielania pierwszej pomocy, poszerza wiadomości i umiejętności w tym zakresie, zachęca do tego innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Buchfelder, M. Buchfelder, Podręcznik Pierwszej Pomocy, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
J Andres., Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Podręcznik dla studentów, Wyd. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2006
M. Goniewicz, Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2013
J. von Ribbeck, Natychmiastowa pomoc w nagłych wypadkach dzieci. Medycyna ratunkowa dla rodziców i opiekunów, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2010
S. Kaczorowski, Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. Poradnik dla rodziców, Bauer-Weltbild Media, Warszawa 2004
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę