Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie przez studentów treści dotyczących wychowania w przedszkolu i klasie szkolnej.
C2 - Kreowanie umiejętności wychowawczych studentów w mikrośrodowisku klasy szkolnej i grupie przedszkolnej oraz zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce wychowawczej.
C3 - Nabycie przez studentów umiejętności analizowania typowych problemów występujących w zespole klasowym oraz projektowania sposobów ich rozwiązywania.
C4 - Poznanie metod i technik pracy w zespole klasowym i grupie przedszkolnej, aktywizujących dynamikę grupową.
Wymagania wstępne
W1 - Student posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki szkolnej i przedszkolnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna specyfikę funkcjonowania klasy szkolnej i grupy przedszkolnej oraz zna konkretne problemy wychowania i nauczania w tych zespołach - K_W39
2. Student wie na czym polega budowanie programu wychowawczego klasy i grupy przedszkolnej - K_W40
3. Student zna metody i techniki pracy wychowawczej w przedszkolu i klasie szkolnej - K_W36

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student projektuje autorskie programy wychowawcze dla grupy przedszkolnej i scenariusze godzin do dyspozycji nauczyciela - K_U25
2. Student diagnozuje i analizuje problemy występujące w przedszkolu i zespole klasowym oraz projektuje sposoby ich rozwiązania - K_U26
3. Student analizuje potrzeby wychowawcze dzieci w przedszkolu i uczniów w klasie oraz właściwie posługuje się metodami wychowawczymi - K_U27

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student interesuje się zagadnieniami pedagogiki szkolnej i przedszkolnej oraz problematyką wychowania w klasie szkolnej - K_K16
Metody dydaktyczne
1. Metody dialogowe: pogadanka, analiza tekstu z dyskusją, wykład z prezentacją multimedialną, analiza zdarzeń krytycznych
2. Praca w grupach.
3. Metody warsztatowe.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe dla przedmiotu:
1. Klasa szkolna i grupa przedszkolna jako mikrośrodowiska wychowawcze.
2. Uczeń i dziecko w przedszkolu jako osobowy przedmiot wychowania.
3. Czynniki i uwarunkowania wychowania w klasie szkolnej i grupie przedszkolnej.
4. Treści i zasady wychowania w przedszkolu i klasie szkolnej.
5. Programy i organizacja procesu wychowania w klasie szkolnej i przedszkolu.
6. Ewaluacja programów wychowawczych klasy i grupy przedszkolnej.
7. Typowe problemy występujące w zespole klasowym i przedszkolu oraz sposoby ich rozwiązywania.
8. Metody i formy integracji zespołu klasowego i przedszkolnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W) - Student nie zna specyfiki funkcjonowania grupy przedszkolnej i klasy szkolnej jako grupy oraz konkretnych problemów wychowania i nauczania w zespole klasowym i przedszkolu; nie wie na czym polega budowanie programu wychowawczego klasy i grupy przedszkolnej; nie zna metod i technik pracy wychowawczej w przedszkolu i z klasą szkolną.
(U) - Student nie potrafi zaprojektować autorskiego programu wychowawczego i scenariusza zajęć w przedszkolu oraz godzin do dyspozycji nauczyciela; nie potrafi diagnozować i analizować problemów występujących w zespole klasowym i grupie przedszkolnej oraz projektować sposobów ich rozwiązania; nie potrafi analizować potrzeb wychowawczych uczniów oraz właściwie posługiwać się metodami wychowawczymi.
(K) - Student nie wykazuje zainteresowania zagadnieniami pedagogiki szkolnej i przedszkolnej oraz problematyką wychowania w klasie szkolnej.

OCENA DOSTATECZNA
(W) - Student zna wybrane elementy funkcjonowania grupy przedszkolnej oraz klasy szkolnej jako grupy oraz problemy wychowania i nauczania w zespole klasowym i przedszkolu; zna podstawowe zasady budowania programu wychowawczego klasy; zna niektóre metody i techniki pracy wychowawczej z klasą szkolną i grupą przedszkolną.
(U) - Student potrafi zaprojektować program wychowawczy klasy i grupy przedszkolnej oraz scenariusz godzin do dyspozycji nauczyciela, ale nie realizuje ich skutecznie w praktyce; potrafi diagnozować problemy występujące w zespole klasowym i przedszkolu, ale nie potrafi zaprojektować sposobów ich rozwiązania; potrafi analizować niektóre potrzeby wychowawcze uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym oraz właściwie posługiwać się wybranymi metodami wychowawczymi.
(K) - Student w małym stopniu wykazuje zainteresowania zagadnieniami pedagogiki szkolnej i przedszkolnej oraz problematyką wychowania w klasie szkolnej i przedszkolu.

OCENA DOBRA
(W) - Student zna większość elementów funkcjonowania grupy przedszkolnej i klasy szkolnej jako grupy oraz problemów wychowania i nauczania w zespole klasowym i grupie przedszkolnej; wie na czym polega budowanie programu wychowawczego klasy i grupy przedszkolnej; zna metody i techniki pracy wychowawczej z klasą szkolną.
(U) - Student potrafi zaprojektować autorski program wychowawczy klasy i grupy przedszkolnej oraz scenariusze godzin do dyspozycji nauczyciela, realizuje je skutecznie w praktyce; potrafi diagnozować i analizować problemy występujące w zespole klasowym i przedszkolu oraz projektować sposoby ich rozwiązania; potrafi analizować potrzeby wychowawcze uczniów oraz właściwie posługiwać się metodami wychowawczymi.
(K) - Student interesuje się zagadnieniami pedagogiki szkolnej oraz problematyką wychowania w klasie szkolnej.

OCENA BARDZO DOBRA
(W) - Student zna specyfikę funkcjonowania grupy przedszkolnej i klasy szkolnej jako grupy oraz konkretnych problemów wychowania i nauczania w zespole klasowym; wie na czym polega budowanie programu wychowawczego klasy i grupy przedszkolnej, realizuje go w praktyce i modyfikuje wg potrzeb; zna metody i techniki pracy wychowawczej z klasą szkolną i grupą przedszkolną oraz potrafi je kreatywnie zastosować w praktyce.
(U) - Student potrafi zaprojektować autorski program wychowawczy i scenariusze zajęć w przedszkolu i godzin do dyspozycji nauczyciela oraz realizuje je w praktyce, a także modyfikuje w zależności od grupy; potrafi diagnozować i analizować problemy występujące w zespole klasowym i przedszkolu oraz projektować sposoby ich rozwiązania, a także ocenić je krytycznie i zmodyfikować wg potrzeb; potrafi analizować potrzeby wychowawcze uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym oraz właściwie posługiwać się metodami wychowawczymi.
(K) - Student interesuje się zagadnieniami pedagogiki szkolnej i przedszkolnej oraz problematyką wychowania w klasie szkolnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Chałas K., Pedagogia gimnazjum. Polskie gimnazjum - tradycja i teraźniejszość, Dzierżoniów: Wydawnictwo Alex, 2001.
Dudziak U., Wychowanie w klasie szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych, Warszawa: WSiP, 2004.
Nakoneczna D., Klasy autorskie w szkołach twórczych, Warszawa: Towarzystwo Szkół Twórczych, 1993.
Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, Warszawa: WSiP, 2001.

Literatura uzupełniająca
Nowak M., Magier P., Szewczak I., Antropologiczna pedagogika ogólna, Lublin: Wydawnictwo KUL – Wydawnictwo GAUDIUM,((w 2010 (wybrane artykuł wg zainteresowań studentów)
Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: GWP, 2007.
„Dyrektor Szkoły” - wybrane egzemplarze.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę