Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Badora
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Poznanie przez studentów teoretycznych podstaw organizacji sytuacji edukacyjnych wzmacniających osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka.
C2- Studenci nabędą umiejętności właściwego organizowania warsztatu pracy z dzieckiem, doboru form, metod, technik i środków pracy z dziećmi.
C3- Ćwiczenia powinny zaowocować nabyciem podstawowych umiejętność projektowania, wdrażania i ewaluacji zajęć dydaktycznych, programów nauczania, programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość zagadnień z pedagogik przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W2 Znajomość zagadnień z przedmiotu: psychologia rozwojowa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje przedmiot, funkcje i zadania sytuacji edukacyjnych oraz dojrzałości szkolnej - K_W 01, K_W02, K_W03, K_W13
2. Zna cele, zasady, metody i formy organizacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej - K_W 10
3. Opisuje zasady pracy wychowawczo – dydaktycznej w procesie wspierania dziecka w rozwoju w odniesieniu do jego możliwości rozwojowych i wymagań prawa oświatowego - K_W14
4. Opisuje specyfikę procesu edukacyjnego dziecka w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na integralny rozwój dziecka i jego kształcenia - K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student prezentuje i uzasadnia rolę nauczyciela jako organizatora procesu edukacyjnego i środowiska wychowawczego ucznia, jako opiekuna i wychowawcy - K_U8
2. Projektuje, wdraża i podejmuje ewaluację zajęć dydaktycznych, programów nauczania, programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka - K_U14
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego potrzebnych do podejmowania działań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych uwzględniających indywidualność dziecka i jego potrzeby - K_K 01
Metody dydaktyczne
Metody dialogowe
Metody warsztatowe
Metoda projektu
Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1.Struktura programu nauczania, wychowania, działań opiekuńczych w przedszkolu. 2. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3. Dojrzałość szkolna (definicyjne ujęcie, obszary badań gotowości szkolnej). 4. Czynniki kształtujące dojrzałość szkolną. 5. Metody, formy i narzędzia badań gotowości szkolnej. 6. Sytuacje edukacyjne (definicyjne ujęcia, rodzaje i formy sytuacji edukacyjnych). 7. Sytuacje wzmacniające i demotywujące osiągnięcia gotowości szkolnej. 8. Projektowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie definiuje przedmiotu, funkcji i zadania sytuacji edukacyjnych oraz dojrzałości szkolnej. Student nie zna podstawowych zasady, metody i formy organizacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
(U) Student nie potrafi wymienić sytuacyjne edukacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej, wymienić sytuacje niesprzyjające osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Student nie potrafi zorganizować pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nie potrafi zaprojektować indywidualnego planu wspomagającego osiągnięcie gotowości szkolnej; nie potrafi organizować sytuacje edukacyjne wspierające rozwój dziecka;
(K) Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy, nie potrafi projektować, wdrażać i dokonywać ewaluacji zajęć dydaktycznych, programów nauczania, programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Ocena dostateczna
(W) Student zna wybrane zasady, metody i formy organizacyjne wspomagające osiągnięcie dojrzałości szkolnej, wymienia niektóre zasady pracy wychowawczo-dydaktyczne w procesie wspierania rozwoju dziecka.
(U) Student potrafi wymienić sytuacyjne edukacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej, wymienić sytuacje niesprzyjające osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Student potrafi organizować niektóre sytuacje edukacyjne wspierające i korygujące rozwój dziecka.
(K) Student dostosowuje metody i formy działań wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować.
Ocena dobra
(W) Student definiuje przedmiot, funkcje i zadania sytuacji edukacyjnych oraz dojrzałości szkolnej. Zna cele, zasady, metody i formy organizacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Opisuje zasady pracy wychowawczo – dydaktycznej w procesie wspierania dziecka w rozwoju w odniesieniu do jego możliwości rozwojowych i wymagań prawa oświatowego.
(U) Uzasadnia rolę nauczyciela jako organizatora procesu edukacyjnego i środowiska wychowawczego ucznia, jako opiekuna i wychowawcę. Projektuje, programy nauczania, programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
(K) Rozumie potrzebę uwzględniania indywidualności dziecka i jego potrzeby w działaniach wychowawczo-dydaktycznych oraz opiekuńczych.
Ocena bardzo dobra
(W) Student definiuje przedmiot, funkcje i zadania sytuacji edukacyjnych oraz dojrzałości szkolnej. Zna cele, zasady, metody i formy organizacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Opisuje zasady pracy wychowawczo – dydaktycznej w procesie wspierania dziecka w rozwoju w odniesieniu do jego możliwości rozwojowych i wymagań prawa oświatowego. Opisuje specyfikę procesu edukacyjnego dziecka w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na integralny rozwój osobowości dziecka i jego kształcenia.
(U) Prezentuje i uzasadnia rolę nauczyciela jako organizatora procesu edukacyjnego i środowiska wychowawczego ucznia, jako opiekuna i wychowawcę. Potrafi zaprojektować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
(K) Projektuje, wdraża i podejmuje ewaluację zajęć dydaktycznych, programów nauczania, programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wilgocka - Okoń B., Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego, Warszawa 2003.
Szczyrba B., czynniki wpływające na poziom dojrzałości szkolnej, Tychy 2003.
Literatura uzupełniająca: Prus - Wiśniewska H., Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Warszawa 1995.
Dudek M. , O motywacjach osiągnięć szkolnych, Nowa Szkoła nr 4, 1999.
M. Buk - Cegiełka, Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w przedszkolu, w: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, red. S. Guz, M. Centner – Guz, I. Zwierzchowska, Lublin, 2015, s. 231-240.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę