Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Kamila Farbiszewska-Arent
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Poznanie przez studentów rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa małego dziecka, nabycie umiejętności projektowania sytuacji wychowawczych mających na celu wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość podstaw dydaktyki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, projektowania programów dydaktyczno - wychowawczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student opisuje rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia małego dziecka i sposoby zapobiegania im- K_W21; K_W29

UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student projektuje sytuacje wychowawczo – dydaktyczne sprzyjające wdrażaniu dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych; K_U19
U2. Student projektuje działalność pedagogiczną w aspekcie propagowania zachowań warunkujących bezpieczeństwo dzieci K_U24

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w przedszkolu i szkole; prezentuje postawę odpowiedzialną za zdrowie własne i innych oraz stwarzanie w placówkach oświatowych warunków i możliwości sprzyjających bezpieczeństwu. K_K 13.
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca z tekstem, metoda ćwiczeń, warsztaty
Treści programowe przedmiotu
1.Bezpieczeństwo – podstawowe wiadomości dotyczące bezpieczeństwa oraz edukacji do bezpieczeństwa w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
2. Zasady postępowania podczas nieszczęśliwego zdarzenia.
3. Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i szkole
4. Projektowanie programów wychowania do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
5. Projektowanie pracy pedagogicznej w aspekcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W. Student nie zna rodzajów zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci
U. Student nie potrafi zaprojektować sytuacji wychowawczo - dydaktycznych sprzyjających wdrażaniu dzieci do bezpieczeństwa
P. Student nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie dla o bezpieczeństwo swoje i innych
Ocena dostateczna
W. Student wymienia rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i sposoby zapobiegania im
U. Student projektuje sytuacje wychowawczo - dydaktyczne w aspekcie bezpieczeństwa dzieci
P. Student przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
Ocena dobra
W. Student opisuje rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i sposoby zapobiegania im
U.Student projektuje sytuacje wychowawczo - dydaktyczne w aspekcie bezpieczeństwa dzieci, projektuje elementy programu wychowania do bezpieczeństwa
P.Student przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
Ocena bardzo dobra
W. Student szczegółowo opisuje rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i sposoby zapobiegania im, samodzielnie poszukuje nowej wiedzy w tym zakresie i pomysłów innowacyjnych rozwiązań.
U. Student projektuje sytuacje wychowawczo - dydaktyczne w aspekcie bezpieczeństwa dzieci, projektuje elementy programu wychowania do bezpieczeństwa z wykorzystaniem autorskich, innowacyjnych rozwiązań.
P. Student przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i zachęca do tego innych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin, 2010.
Niewola D., Chcę być bezpieczny, Kraków, 2004 .
Bogacka - Osińska B., Usielska -Ptaszek H. Przedszkolak bezpieczny na drodze : ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym. - Warszawa, 1998.
Klus-Stasińska D., Nowicka M., Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli, 1999 .

Literatura uzupełniająca:

Dąbrowska R. Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu, Gdańsk ,2009.
Elsner D., Stwórzmy wspaniałe przedszkole, Chorzów,1996.
Bogacka-Osińska B., Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym, Wychowanie w Przedszkolu, 2009, nr 3.
Falkiewicz-Szult M., Bezpieczny przedszkolak , Wychowanie w Przedszkolu, 2005, nr 9.
Kunikowski J. Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa 2002.
Siuda T., Zaczek – Zaczyńska K., Ziemińska U. I ty możesz być bezpieczny. Warszawa 2003.
Olszewski R. Bezpieczeństwo współczesnego świata. Toruń 2005.
Feler F. (red.) Współczesne bezpieczeństwo. Toruń 2003.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę