Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Maciej Celiński
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem;
C2 - Kształtowanie umiejętności wykorzystania programów multimedialnych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wyszukiwania informacji elektronicznej; zaznajomienie z różnorodnością multimedialnych programów edukacyjnych adresowanych do dzieci w młodszym wieku szkolnym i podstawami programowania
C3- Nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej rodzajów, właściwości materiałów konstrukcyjnych, budowy i zasad obsługi narzędzi i podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego,
C4 - Nabycie umiejętności projektowania zajęć technicznych w klasach I - III szkoły podstawowej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: dydaktyka ogólna
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna treści, cele, metody i formy pracy zajęć komputerowych oraz zajęć technicznych w klasach I-III szkoły podstawowej - K_W20
2. Student zna podstawowe pojęcia techniczne oraz pojęcia z zakresu technologii informacyjnych, programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - K_W21
3. Student zna strategie wprowadzania pojęć technicznych u dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej. Zna materiały konstrukcyjne oraz inne środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć technicznych - K_W21
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi planować i organizować zajęcia komputerowe i zajęcia techniczne w klasach I-III szkoły podstawowej - K_U19
2. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć komputerowych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii - K_U17

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, form pracy oraz programów multimedialnych do zajęć komputerowych i zajęć technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej - K_U19
1. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialnego przygotowania do prowadzenia zajęć komputerowych i technicznych - K_K13
Metody dydaktyczne
• Metody warsztatowe
• Ćwiczenia laboratoryjne
• Praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
• Miejsce zajęć komputerowych w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.
• Kształtowanie pojęć związanych z technologią informatyczną u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
• Cele, metody i formy pracy na zajęciach komputerowych – projektowanie sytuacji wychowawczo - dydaktycznych.
• Środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach komputerowych w kształceniu zintegrowanym.
• Programy edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej
• Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
• Strony internetowe dla dzieci. Bezpieczeństwo w Internecie
• Miejsce edukacji technicznej w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.
• Kształtowanie pojęć technicznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
• Cele, metody i formy pracy na zajęciach z zakresu edukacji technicznej – projektowanie sytuacji wychowawczo - dydaktycznych.
• Kryteria doboru treści kształcenia w obszarze edukacji technicznej.
• Materiały konstrukcyjne - ich budowa i właściwości.
• Narzędzia i urządzenia gospodarstwa domowego – budowa i zasady obsługi.
• Środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach technicznych w kształceniu zintegrowanym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada wiedzy na temat treści, celów i form pracy na zajęciach komputerowych i zajęciach technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie zna podstawowych pojęć technicznych i pojęć z zakresu technologii informacyjnych oraz multimedialnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
(U) - Student nie potrafi w sposób prawidłowy planować i organizować zajęć komputerowych oraz zajęć technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie rozwija samodzielnie swoich umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć komputerowych i technicznych korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.
(K) - Student nie potrafi ocenić i wartościować przydatności typowych metod, form pracy oraz programów multimedialnych do zajęć komputerowych i technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat treści, celów i form pracy na zajęciach komputerowych i zajęciach technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Zna niektóre pojęcia techniczne i pojęcia z zakresu technologii informacyjnych oraz multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
(U) - Student nie zawsze poprawnie potrafi planować i organizować zajęcia komputerowe oraz zajęcia techniczne w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Nie rozwija samodzielnie swoich umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć komputerowych i technicznych korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.
(K) - Student nie zawsze poprawnie ocenia i wartościuje przydatność typowych metod, form pracy oraz programów multimedialnych do zajęć komputerowych i technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ocena dobra
(W) - Student posiada wiedzę na temat treści, celów i form pracy na zajęciach komputerowych i zajęciach technicznych w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej. Zna podstawowe pojęcia techniczne i pojęcia z zakresu technologii informacyjnych oraz multimedialnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
(U) - Student zazwyczaj poprawnie potrafi planować i organizować zajęcia komputerowe oraz zajęcia techniczne w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
(K) - Student poprawnie ocenia i wartościuje przydatność typowych metod, form pracy oraz programów multimedialnych do zajęć komputerowych i technicznych w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada szeroką wiedzę na temat treści, celów i form pracy na zajęciach komputerowych i zajęciach technicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. Zna pojęcia techniczne i pojęcia z zakresu technologii informacyjnych oraz multimedialnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
(U) - Student poprawnie potrafi planować i organizować zajęcia komputerowe oraz zajęcia techniczne w klasach I-III szkoły podstawowej, poszukuje innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Rozwija samodzielnie swoje umiejętności z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć komputerowych i technicznych korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.
(K) - Student zawsze poprawnie ocenia i wartościuje przydatność typowych metod, form pracy oraz oprogramowania do zajęć komputerowych i technicznych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Marszałek, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Toruń 2005.
A. Hassa, Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Możliwości i ograniczenia, (w:) Życie Szkoły 2000, nr7.
K. Kruszko, Internetowe zagrożenie dla dzieci i młodzieży, (w: ) Problemy narkomanii, 2008, nr 2.
K. Kraszewski, Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków 2001.
J. Hanisz, Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku- klasy I-III, Warszawa 1999.
Literatura uzupełniająca:
E. Jare, Multimedialne programy dla dzieci, (w: ) Edukacja i Dialog, 2002, nr 2.
M. Umaschi Bers, M. Resnick, Oficjalny ScratchJr Podręcznik, Warszawa 2017
Czasopisma, „Wychowanie Techniczne w Szkole”, „Nauczanie Początkowe”
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę