Podstawy makroekonomii (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy, która pozwoli im zrozumieć podstawowe pojęcia i mechanizmy makroekonomii, orientować się w podstawowych rodzajach polityki gospodarczej państwa (pieniężnej i fiskalnej), jej narzędziach i zasadach działania.
Celem jest nabycie przez studentów umiejętności rozumienia, analizowania i wyjaśniania makroekonomicznych zjawisk, zdarzeń i mechanizmów zachodzących w gospodarce polskiej i światowej oraz ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
Wymagania wstępne
Student, który rozpoczyna zajęcia z przedmiotu w dostatecznym stopniu opanował wiedzę z zakresu mikroekonomii oraz matematyki oraz jest gotowy do rozwijania wiedzy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Efekt 1 (K_W01) zna podstawową terminologię związaną z makroekonomią, potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia związane z gospodarką jak PKB, inflacja, bezrobocie.
Efekt 2 (K_W03) ma podstawową wiedzę o sektorach instytucjonalnych gospodarki krajowej oraz ich roli w tworzeniu PKB.
Efekt 3 (K_W08) zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, w tym techniki pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących


UMIEJĘTNOŚCI
Efekt 4 (K_U01) potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze.
Efekt 5 (K_U02) potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy procesów zachodzących w gospodarce.
Efekt 6 (K_U06) potrafi przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Efekt 7 (K_K01) ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Efekt 8 (K_K02) potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań własnych i grupowych.
Efekt 9 (K_K03) jest przygotowany do pracy w zespole.
Metody dydaktyczne
a) Rozwiązywanie testów i zadań przygotowanych przez prowadzącego
b) Dyskusja wokół aktualnych zagadnień i problemów związanych gospodarką kraju.
c) Design thinking.
Treści programowe przedmiotu
1. Metody rachunku PKB
2. Problem cen w rachunku dochodu.
3. Keynesowski model makroekonomiczny.
4. Budżet państwa: dochody, wydatki, nadwyżka, deficyt.
5 Pieniądz i system bankowy.
6. Model IS-LM.
Kolokwium
7. Bilans płatniczy. Model IS-LM-BP.
8. Systemy kursów walutowych.
9. Determinanty wymiany handlowej z zagranicą i przepływu kapitału.
10. Bezrobocie
11. Inflacja.
12. Model AS-AD.
13.Szoki podażowe i popytowe w gospodarce.
Kolokwium
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Każdy student jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. W celu weryfikacji pracy uczestników przeprowadzane są 2 kolokwia, wyniki których wraz z obecnością i aktywnością stanowią o ocenie z przedmiotu (próg zaliczeniowy dla każdego kolokwium to 55%).
Składowe oceny końcowej: 50% I kolokwium, 50% II kolokwium.

Opis wymagań na poziomie oceny dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
ocena bardzo dobra – student opanował w całości zakres tematyczny przedmiotu, rozumie go i umie stosować w praktyce, zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, w tym techniki pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych, opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych oraz procesów w nich i między nimi zachodzących, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy procesów zachodzących w gospodarce i przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali całej gospodarki.
ocena dobra - student opanował zakres tematyczny przedmiotu, potrafi uporządkować wiedzę dotyczącą przedmiotu, zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i przeprowadzać analizy ekonomiczne w skali całej gospodarki.
ocena dostateczna - student opanował zakres tematyczny przedmiotu, zna metody i narzędzia w analizie makroekonomicznej, potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i przeprowadzać prostą analizę ekonomiczną w skali całej gospodarki.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Baszyński A., Piątek D., Szarzec K., Makroekonomia. Rynek w gospodarce (ćwiczenia i przykłady), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007
Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014
Blanchard O., Makroekonomia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016
Gajowiak M. (red.), Makroświat. Podręcznik z zadaniami do makroekonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013
Kordalska A., Lechman E., Olczyk M., Podstawy makroekonomii w przykład i zadaniach, CeDeWu, Warszawa 2010
Krugman P, Wells R., Makroekonomia, WN PWN, Warszawa 2012
Nowak A., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę