Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Braun
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi kierunkami działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej,
C2- zapoznanie studentów z celami, zadaniami, klasyfikacją poradnictwa,
C3- zapoznanie studentów z zasadami organizacji i udzielania poradnictwa w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i placówkach oświatowych
C4 - wyposażenie studentów w umiejętności posługiwania się metodami stosowanymi w poradnictwie
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem nauki student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze zwróceniem uwagi na systemy formalne i nieformalne, instytucjonalne i nieinstytucjonalne.
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U10 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w edukacyjnej pracy
Metody dydaktyczne
pogadanka, dyskusja, prezentacje, praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i innych placówkach
(zasady udzielania i organizacji pomocy, formy pomocy organizowane w szkole i innych placówkach
Kierunki działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej
Orzeczenia i opinie wydawane przez poradnię – zakres, rodzaj
Internet – nowa forma pomocy w relacji poradniczej
Poradnictwo dydaktyczno-wychowawcze - zakres i rodzaje pomocy (poradnictwo w zakresie badania dojrzałości szkolnej dzieci; niepowodzeń szkolnych, specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu)
Poradnictwo w zakresie zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego
- zakres i rodzaje pomocy.
Poradnictwo w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) – instytucjonalne i indywidualne formy pomocy dziecku i rodzinie.
Poradnictwo w zakresie rozwoju uzdolnień i talentów – zakres pomocy dziecku i rodzinie
Poradnictwo opiekuńcze w służbie pomocy dziecku i jego rodzinie (w szkole, rodzinie, środowisku zamieszkania)
Poradnictwo zawodowe (system przygotowania uczniów do wyboru zawodu i szkoły
Wybrane aspekty poradnictwa specjalistycznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
W- nie posiada elementarnej wiedzy rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego nie posiada wiedzy o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, nie posiada elementarnej wiedzy o metodyce wykonywania typowych zadań.
U - Nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; nie analizuje ich genezy, powiązań z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
P- nie docenia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i nie odnosi zdobytej wiedzę do projektowania działań zawodowych.
ocena dostateczna
W- posiada elementarną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, posiada elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań.
U - potrafi w stopniu dostatecznym dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; potrafi w sposób podstawowy posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
P- docenia w stopniu dostatecznym znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
ocena dobra
W- posiada wystarczającą wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, o metodyce wykonywania typowych zadań.
U - potrafi w stopniu dobrym dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; potrafi w sposób właściwy posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
P- docenia w stopniu dobrym znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
ocena bardzo dobra
W- posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, o metodyce wykonywania typowych zadań.
U - potrafi dokonać pogłębionej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej; potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań edukacyjnych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.
P- docenia w pełni znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju więzi w środowiskach społ. i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura
Akty prawne:
Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487 – obowiązuje od 1 lutego 2011).
Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 228, poz. 1488 – obowiązuje jw.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 173, poz. 1072).
Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. , nr 23, poz. 133).

Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brejnak W. (red.), Poradnictwo wychowawczo-zawodowe, Warszawa 1980.
Czerniawska O., Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Warszawa 1977.
Gladding S.,Poradnictwo zawodowe, Warszawa 1992
Jundziłł I., Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980.
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Warszawa 2004.
Kargulowa A., Jędrzejczak M.(red.), Społeczne i jednostkowe znaczenie poradnictwa, Wrocław 1982.
Kargulowa A. (red.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, Wrocław 1995.
Kennedy E., Charles S., Jak pomagać dobrą radą. Kraków 2004.
Klimas-Kuchtowa E. (red.), Jak lepiej rozumieć i wychować dziecko, Warszawa 1993.
Kulczycki M., Psychologia rozwiązywania problemów życiowych, Wrocław 1986.
Krzeszewska Bożena, Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, Warszawa 1989.
Kozakiewicz M. (red.), Wybrane zagadnienia poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, Warszawa 1985.
Malewski M., Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów ludzkiego życia, (w:) Doradca- profesja, pasja, powołanie? Red. B.Wojtasik, A.Kargulowa, Warszawa 2003.
Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc. Poznań 2000.
Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.
Pawłowska R., Poradnictwo pedagogiczne, Warszawa 1986.
Siarkiewicz E. (red.), Niejednoznaczność poradnictwa, Zielona Góra 2004.
Siarkiewicz E., Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia-iluzje-ambiwalencje. Zielona Góra 2010.
Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Kraków 2009.
Worach-Kardas H., Fazy życia zawodowego i rodzinnego, Warszawa 1988.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę