Samorządowy system bezpieczeństwa (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przygotowanie pracy magisterskiej
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Absolwent jest przygotowany do zarządzania zespołem osób w sytuacjach kryzysowych
K_K02 Absolwent posiada szeroką wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, która może być efektywnie wykorzystana w praktyce związanej z działalnością społeczną, pracą w administracji oraz w sferze gospodarczej.
K_K03 Absolwent potrafi skutecznie zarządzać procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Magistrant uzyska usystematyzowaną wiedzę o bezpieczeństwie Polski. Pozna interesy narodowe i wynikające z nich cele strategiczne, taktyczne i operacyjne w kontekście historycznego kształtowania się polskiej tożsamości narodowej, lokalnej i państwowej oraz teraźniejszych uwarunkowań ustrojowych, jak i obecnego potencjału obronnego, ochronnego, społecznego i gospodarczego kropka. Zdobędzie umiejętność projektowania tez i hipotez. Pozna zakres uprawnień, system koordynacji zapobiegania zagrożeniom.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Wójcik. Samorząd i państwo. Przyszłość i odpowiedzialność. Lublin 2013
A. Szymaniak Samorząd a policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego. Poznań 2007. T. 1-3
D. Magierek Rola straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski 1990-2004. Toruń 2012
A. Misiuk Administracja porządku i bezpieczeństwa. Warszawa 2012
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem