Podstawy rachunkowości (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Spoz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest uzupełnienie i pogłębienie wybranych efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy: K_W03_12, K_W10_12,
umiejętności: K_U02_12, K_U05_12, K_U06_12
kompetencji społecznych: K_K01_12, K_K02_12, K_K03_12, K_K04_12.
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z zakresu:podstaw finansów,podstaw bankowości,mikroekonomii,podstaw prawa gospodarczego,organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa,działalności gospodarczej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student po zakończeniu przedmiotu:
K_W03_12 - zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
K_W10_12 - ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym.
Student po zakończeniu przedmiotu:
K_U02_12 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych K_U05_12 - potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej
K_U06_12 - posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student po zakończeniu przedmiotu:
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K03_12 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskoweK_K04_12 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania.
Metody dydaktyczne
Wykład - przekaz wiedzy z zastosowaniem przekazu multimedialnego, część czasu
Treści programowe przedmiotu
1. Rachunkowość finansowa jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
2. Prawne podstawy rachunkowości finansowej. Analiza ustawy o rachunkowości jako podstawy rachunkowości jednostki.
3. Zakres podmiotowy rachunkowości, podmioty zobowiązane do prowadzenia rachunkowości, podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji podatkowej, formy uproszczonej ewidencji przedsiębiorców), funkcje i metody rachunkowości.
4. Zakres przedmiotowy rachunkowości (ujęcie wąskie – odnotowanie zmian w majątku i wyniku finansowym jednostki, ujęcie szerokie – art. 4, pkt. 3), zasady i polityka rachunkowości. Podstawy organizacji rachunkowości w jednostce.
5. Sprawozdanie finansowe jako ostateczny produkt rachunkowości – ogólna charakterystyka na podstawie ustawy o rachunkowości
6. Charakterystyka elementów majątku i kapitałów jednostki (bilansu jednostki).
7. Pojęcie operacji gospodarczych, ich cechy i klasyfikacja (bilansowe i wynikowe). Wpływ operacji bilansowych na bilans przedsiębiorstwa (majątek-aktywa i kapitały-pasywa).
8. Konto księgowe – jako podstawowe narzędzie ewidencji księgowej, klasyfikacja kont księgowych (konta bilansowe, konta wynikowe, syntetyczne, analityczne, podstawowe i korygujące), elementy konta księgowego, formy kont księgowych, zapisy na kontach (zapis podwójny – prosty i złożony, zapis powtórzony). Podział i łączenie kont.
9. Zasady funkcjonowania kont bilansowych, podstawowe operacje bilansowe - przykłady. Cykl ewidencji księgowej w jednostce – od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
10. Zasady funkcjonowania kont wynikowych, ich rodzaje, klasyfikacja oraz ewidencja księgowa przychodów i kosztów w rachunkowości – możliwe i konieczne rozwiązania.
11. Zakres i zasady funkcjonowania ksiąg rachunkowych - otwieranie i zamykanie, zasady i sposoby prowadzenia (ewidencja chronologiczna - dziennik, ewidencja systematyczna - konta księgi głównej- konta syntetyczne i pomocniczych – konta analityczne), Zakładowy Plan Kont – konstrukcja i jego struktura, specyfika planów kont w różnych przedsiębiorstwach. zestawienia obrotów i sald).
12. Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów, kosztów i wyliczenie wyniku finansowego. Warianty rachunku zysków i strat. Zasady ustalania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat (ewidencyjne i pozaewidencyjne.
13. Dokumentacja rachunkowości, w tym dowody księgowe jako podstawa identyfikacji i ewidencji księgowej operacji gospodarczych – charakterystyka i systematyka –wystawianie, segregowanie, kontrola i przechowywanie.
14. Błędy w rachunkowości i sposoby ich korygowania w zależności od momentu ich ujawnienia.
15. Organizacja rachunkowości w jednostce - aspekty organizacyjne i techniczne, rachunkowość informatyczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę bardzo dobrą wymagania są następujące:
- w zakresie wiedzy: kompletna, pełna i uporządkowana znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu, rozumienie procesów zachodzących w rachunkowości.
- w zakresie umiejętności: Student potrafi empirycznie (na przykładach) weryfikować wiedzę teoretyczną weryfikować w praktyce rachunkowości, właściwie postrzega związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami w działalności przedsiębiorstwa a rachunkowością,
- w zakresie kompetencji społecznych: przejawia aktywność indywidualną, w zespole wysuwa się na pozycję lidera, ma świadomość potrzeby dalszego zdobywania wiedzy, rozumie znaczenie etycznej postawy w rachunkowości.
Na ocenę dobrą wymagania są następujące:
-w zakresie wiedzy: kompletna znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu,
-w zakresie umiejętności: umiejętność prawidłowej ewidencji księgowej i interpretacji zdarzeń gospodarczych, identyfikuje wpływ operacji gospodarczych na sprawozdania finansowe, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami w działalności przedsiębiorstwa a rachunkowością,
-w zakresie kompetencji społecznych: aktywność na zajęciach, umiejętność pracy w zespole.
Na ocenę dostateczną wymagania są następujące:
-w zakresie wiedzy: niepełna, nieuporządkowana znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu
-w zakresie umiejętności: podstawowe umiejętności ewidencji księgowej i interpretacji zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostce zawartych w sprawozdaniu
-zakresie kompetencji społecznych: rozumienie potrzeby dalszego kształcenia.
Ocena niedostateczna występuje w przypadku braku wiedzy w danym przedmiocie, braku umiejętności i kompetencji społecznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. z 2019 r. poz. 351
2. Z. Messner, J. Pfaff, Teoria i zasady rachunkowości, SKwP, Warszawa 2016.
3. J. Chałupczak, Zasady rachunkowości, Zbiór zadań z rozwiązaniami, Oddk, Gdańsk 2018
Literatura uzupełniająca:
1. K. Zasiewska, M. Chodoń, Podstawy rachunkowości. Ujęcie praktyczne, SKwP 2016
2. J. Pfaff, Rachunkowość. Rachunkowość podstawy, SKwP, Warszawa 2019
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin