Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Badora
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- - Wyposażenie studentów w merytoryczną wiedzę z zakresu ekologii oraz przyrody, niezbędną nauczycielowi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć.
C2 - Nabycie przez studentów umiejętności obserwacji, analizy, opisu i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych.
C3 - Nabycie przez studentów umiejętności kształtowania pojęć przyrodniczych u dzieci.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: pedagogika szkolna
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: dydaktyka ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ekologii oraz przyrody, niezbędną do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - K_W01
2. Student nazywa i opisuje sposoby poznawania przez dzieci świata przyrody - K_W02
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi obserwować, opisywać i wyjaśniać zjawiska przyrodnicze - K_U02
2. Student projektuje działania edukacyjne mające na celu kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci - K_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy o przyrodzie i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w przedszkolu i klasach I-III - K_K01
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Wykład tradycyjny
Treści programowe przedmiotu
1. Środowisko przyrodnicze: podstawowe pojęcia, składniki, charakterystyka.
2. Świat roślin i zwierząt. Charakterystyka wybranych biocenoz.
3. Pogoda i klimat. Obserwacja pogody.
4. Edukacja ekologiczna dzieci.
5. Prawna ochrona środowiska przyrodniczego.
6. Poznawanie przyrody przez dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
7. Planowanie, organizacja i przebieg zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
8. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u małych dzieci - eksperymenty i doświadczenia badawcze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada wystarczającej wiedzy z zakresu ekologii oraz przyrody, niezbędnej do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.Nie potrafi nazwać i opisać sposobów poznawania przez dzieci świata przyrody.
(U) - Student nie potrafi opisywać i wyjaśniać zjawisk przyrodniczych, projektować działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci.
(K) - Student nie uświadamia sobie poziomu swojej wiedzy o przyrodzie i umiejętnościach potrzebnych do wykonywania pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada wybiórczą wiedzę z zakresu ekologii oraz przyrody, niezbędną do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.Nie zawsze poprawnie nazywa i opisuje sposoby poznawania przez dzieci świata przyrody.
(U) - Student popełnia błędy opisując i wyjaśniając zjawiska przyrodnicze, projektując działania edukacyjne mające na celu kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci.
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy o przyrodzie i umiejętnościach potrzebnych do wykonywania pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej.

Ocena dobra
(W) - Student posiada wiedzę z zakresu ekologii oraz przyrody, niezbędną do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Zwykle poprawnie nazywa i opisuje sposoby poznawania przez dzieci świata przyrody.
(U) - Student opisuje i wyjaśnia większość zjawisk przyrodniczych, projektuje działania edukacyjne mające na celu kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy o przyrodzie i umiejętnościach potrzebnych do wykonywania pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej.


Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu ekologii oraz przyrody, niezbędną do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Poprawnie nazywa i opisuje sposoby poznawania przez dzieci świata przyrody.
(U) - Student opisuje i wyjaśnia zjawiska przyrodnicze, projektuje działania edukacyjne mające na celu kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy o przyrodzie i umiejętnościach potrzebnych do wykonywania pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Budniak, Edukacja społeczno - przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Kraków 2009.
E. Arciszewska, S. Dylak, Nauczanie przyrody, Warszawa 2005.
M. Perlak, Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego, Kielce 2005.

Literatura uzupełniająca:
M. Buk - Cegiełka, V. Hašková (red.), Wyzwania i zadania wychowawczo-dydaktyczne w świetle Encykliki Laudato Si II. Rużomberok 2016. (wybrane artykuły).
S. Dylak, Przyrodnicze rozumowanie najmłodszych czyli uczyć inaczej, Rzeszów 1998.
G. Kutyłowska, Ekologia w przedszkolu, Warszawa 1996.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin