Edukacja szkolna (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Buk-Cegiełka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Zapoznanie z procedurą przygotowania i prezentacji pracy licencjackiej
C2 - Kształtowanie postawy zaangażowania w proces badawczy i odpowiedzialności za przestrzeganie zasad etycznych w prowadzonych przez siebie badaniach pedagogicznych
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań pedagogicznych
W2 - Rozeznanie w obszarach badawczych z zakresu pedagogiki szkolnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student opisuje obszary badawcze z zakresu edukacji szkolnej, rozpoznaje metodologiczne możliwości badań ilościowych i jakościowych interesującej go problematyki - K_W02
2. student opisuje strukturę pracy teoretycznej i teoretyczno – empirycznej, warunki poprawności edytorskiej, pisowni odnośników i spisu bibliograficznego -K_W12

UMIEJĘTNOŚCI
1. student formułuje tematykę pracy i jej podstawowe elementy metodologiczne: przedmiot, cele, metody, techniki i narzędzia, konstruuje adekwatne narzędzia badawcze - K_U02
2. student analizuje wyniki własnych badań teoretycznych i empirycznych; analizuje teksty literatury przedmiotu i logicznie formułuje wnioski; potrafi skonstruować strukturę pracy, odpowiednio stosować odnośniki, skróty oraz spis tabel, wykresów i bibliografii; posługuje się poprawnym językiem literackimi i naukowym - K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student charakteryzuje się dociekliwą postawą badawczą; stosuje zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi osobami i normy etyczne w prowadzonych badaniach - K_K06
Metody dydaktyczne
dyskusja okrągłego stołu; panel problemowy; praca z tekstem; projekt badawczy
Treści programowe przedmiotu
1. Obszary badań edukacji szkolnej w aspekcie tematów prac licencjackich
2. Struktura pracy teoretycznej i teoretyczno-empirycznej.
3. Analiza tekstów naukowych i sposób pisania odnośników.
4. Obszar badawczy – cel i przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy.
5. Dobór metod i technik badawczych w pedagogice.
6. Konstruowanie narzędzi badawczych, organizacja badań, sposoby opracowania wyników.
7. Prezentacja i analiza wyników badań; formułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań
8. Samoocena pracy dyplomowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna obszarów badawczych z zakresu edukacji szkolnej i nie zna struktury pracy teoretycznej i teoretyczno - empirycznej ani warunków jej poprawności edytorskiej
(U) - nie potrafi opisać podstawowych elementów metodologicznych wybranej przez siebie problematyki; nie potrafi sformułować problemów badawczych i hipotez, określić celu badań, nie potrafi skonstruować narzędzia badawczego
(K) - student nie przejawia dociekliwości badawczej

Ocena dostateczna
(W) - student zna wybrane obszary badawcze edukacji szkolnej oraz opisuje podstawowe założenia pracy teoretycznej i teoretyczno - empirycznej, zna warunki poprawności tekstu naukowego
(U) - student podejmuje częściowo udane próby określenia tematyki pracy, celu badań, formułowania problemów i hipotez badawczych, podejmuje częściowo udane próby konstruowania narzędzi badawczych, wykazuje chęć nabycia tej umiejętności; analizuje teksty naukowe i prawidłowo je cytuje
(K) - student samodzielnie poszukuje obszarów badawczych; stosuje zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi

Ocena dobra
(W) - student wymienia obszary badawcze edukacji szkolnej, opisuje ich możliwości badawcze, w ich kontekście analizuje strukturę pracy badawczej
(U) - student poprawnie formułuje tematykę pracy, cele badań, problemy badawcze główne i szczegółowe; formułuje do nich hipotezy badawcze, dobiera metody i techniki badawcze, konstruuje proste narzędzia badawcze posługując się wzorem ale i dołączając autorskie propozycje rozwiązań; analizuje teksty naukowe i prawidłowo z nich korzysta dając poprawne odnośniki do bibliografii; potrafi stabelaryzować wyniki badań ilościowych, opisywać badania jakościowe, poprawnie interpretować wyniki i formułować wnioski
(K) - student charakteryzuje się dociekliwą postawą badawczą, stosuje zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi, uwzględnia normy etyczne podczas projektowania badań

Ocena bardzo dobra
(W) - student wymienia obszary badawcze edukacji szkolnej, poszukuje obszarów zgodnych z własnymi zainteresowaniami, trafnie rozpoznaje możliwości badań w obszarach, poszukuje możliwości łączenia różnych strategii badawczych; szczegółowo opisuje strukturę pracy teoretycznej i teoretyczno – empirycznej, rozumie jej założenia; zna i rozumie zasady poprawności edytorskiej pracy licencjackiej
(U) - student poprawnie formułuje tematykę pracy, cele badań, problemy badawcze główne i szczegółowe; uzasadnia potrzebę ich rozwiązania; formułuje do nich hipotezy badawcze uzasadniając je; konstruuje rozbudowane narzędzia badawcze, uzasadnia ich związek z problemami badawczymi, podejmuje udane próby wdrażania autorskich pomysłów do badań; analizuje teksty naukowe i prawidłowo z nich korzysta dając poprawne odnośniki do bibliografii, potrafi stabelaryzować wyniki badań ilościowych, opisywać badania jakościowe, prawidłowo wylicza dane liczbowe i procentowe a w miarę potrzeb stosuje testy statystyczne, poprawnie interpretuje wyniki, formułuje wnioski i weryfikuje hipotezy; potrafi opracować wskazania praktyczne dla pracy pedagogicznej wynikające z badań i nakreślić kierunki dalszych prac badawczych
(K) - student charakteryzuje się dociekliwą postawą badawczą, stosuje zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi, uwzględnia normy etyczne podczas projektowania badań i zachęca do tego innych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.
Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.
Literatura uzupełniająca:
Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 2000.
Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2000
Sowiska M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela- wychowawcy, Warszawa 2007.
M. Buk - Cegiełka, Dziecko w wieku wczesnoszkolnym wobec wartości rodziny, [w:] M. Parzyszek, M. Samorańska (red.), Rodzina - wsparcie i pomoc, Lublin 2017, s. 35-46.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem