Ochrona własności intelektualnej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie istoty własności intelektualnej w obrocie gospodarczym. C2 - Poznanie rangi własności intelektualnej dla rozwijania uczciwej konkurencji. C3 - Poznanie środków ochrony własności intelektualnej.
Wymagania wstępne
ukończony kurs z przedmiotu prawo
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Rozpoznawanie poszczególnych postaci własności intelektualnej. Klasyfikowanie dóbr niematerialnych jako kapitału. Poznanie różnorodności instrumentów ochrony własności intelektualnej. Poznanie czynności materialno-technicznych wykonywanych po wybraniu właściwego instrumentu ochrony. K_W02

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
wykład, ISAP
Treści programowe przedmiotu
1. Przedstawienie programu przedmiotu i wymagań egzaminacyjnych. Pojęcie, źródła prawa własności intelektualnej. Własność intelektualna jako kapitał. 2. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona. 3. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona. 4. Dzielenie się dobrami kultury a nielegalne udostępnianie plików. Dozwolony użytek chronionych utworów. Plagiat a dozwolone cytowanie. Umowa o korzystanie z utworu. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji. 5. Wykonywanie praw autorskich i zarządzanie redakcją prasową w kontekście ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawnej z tytułu publikacji materiałów prasowych naruszających prawo. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi. 6. Prawa pokrewne prawom autorskim. Ochrona baz danych. 7. Wynalazek. Przesłanki i warunki opatentowania wynalazku. Zakończenie ochrony patentowej. Obrót patentem. Licencje na korzystanie z wynalazku. 8. Ochrona wzorów użytkowych. Ochrona topografii układu scalonego. 9. Ochrona wzorów przemysłowych. Ochrona oznaczeń geograficznych i nazwy chronione. 10. Ochrona znaków towarowych. 11. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa. 12. Procedury uzyskiwania ochrony własności przemysłowej. 13. Analiza wybranych kazusów jako przykładów problemów najczęściej spotykanych w praktyce. 14. Zawód rzecznika patentowego. Funkcja eksperta w UP. Rola menedżera w show-biznesie. 15. Pisemne zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne w formie testu wielokrotnego wyboru.
Ocena ndst: student nie: rozpoznaje poszczególnych postaci własności intelektualnej lub nie klasyfikuje dóbr niematerialnych jako kapitału lub nie zna różnorodności instrumentów ochrony własności intelektualnej lub nie zna czynności materialno-technicznych wykonywanych po wybraniu właściwego instrumentu ochrony.
Ocena dst: student słabo: rozpoznaje poszczególne postaci własności intelektualnej i klasyfikuje dobra niematerialne jako kapitał i zna różnorodność instrumentów ochrony własności intelektualnej i zna czynności materialno-techniczne wykonywane po wybraniu właściwego instrumentu ochrony.
Ocena db: student dobrze: rozpoznaje poszczególne postaci własności intelektualnej i klasyfikuje dobra niematerialne jako kapitał i zna różnorodność instrumentów ochrony własności intelektualnej i zna czynności materialno-techniczne wykonywane po wybraniu właściwego instrumentu ochrony.
Ocena bdb: student bardzo dobrze: rozpoznaje poszczególne postaci własności intelektualnej i klasyfikuje dobra niematerialne jako kapitał i zna różnorodność instrumentów ochrony własności intelektualnej i zna czynności materialno-techniczne wykonywane po wybraniu właściwego instrumentu ochrony.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
(red.) E. Gniewek, P. Machnikowski, \"Zarys prawa cywilnego\", C.H.Beck 2018 - część VI \"Prawo własności intelektualnej\"
K. Machowicz, Własność intelektualna w postaci majątkowych praw autorskich jako część przedsiębiorstwa, „Nowe tendencje w zarządzaniu”, t. V, (red.) M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 81-90
K. Machowicz, Własność intelektualna w postaci praw ochronnych na znaki towarowe jako część przedsiębiorstwa, „Nowe tendencje w zarządzaniu”, t. VII, (red.) M. Pawlak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 146-154
Literatura uzupełniająca:
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm. - wyciąg
ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 - wyciąg
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę