Podstawy marketingu (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Szegda
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu marketingu.
C2-Zapoznanie studenta ze strukturą i analizą otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa, metodami postępowania konsumentów na rynku.
C3-Wykształcenie umiejętności dokonywania segmentacji rynku i oceny atrakcyjności segmentów rynku. Narzędzia marketingu mix.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1-Student definiuje i objaśnia podstawowe zagadnienia z marketingu. K_W01, K_W03
W2-Student objaśnia strukturę otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. K_W04
W3-Student objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku. K_W03, K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
U1-Student projektuje marketing - mix dla wybranego segmentu rynku. K_U03
U2-Opracowuje analizę otoczenia marketingowego ze wskazaniem głównych czynników makro i mikro otoczenia.K_U02
U3-Dokonuje interpretacji zjawisk zachodzących w gospodarce i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1-Jest wrażliwy na zmiany zachodzące w otoczeniu. K_K01
K2-Jest świadomy wpływu czynników mikro i makroekonomicznych na wybór narzędzi marketingowych. K_K05
K3-Wykazuje aktywność pracując w zespole. K_K02
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do zajęć – charakterystyka poszczególnych tematów. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu.
2. Pojęcie marketingu i jego miejsce w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
3. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa.
4. Marketing dóbr produkcyjnych, usług.
5. Zachowania nabywców.
6. System informacji marketingowej.
7. Segmentacja rynku i pozycjonowanie oferty.
8. Produkt
9. Cena.
10. Promocja.
11. Dystrybucja.
12. Etapy i procedury zarządzania marketingowego.
13. Marketing instytucji finansowych. Przykłady instytucji finansowych.
14. Badania marketingowe
15. Wykorzystanie Internetu do celów marketingowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2-Student nie rozróżnia podstawowych zagadnień z marketingu, nie rozróżnia elementów struktury otoczenia marketingowego, nie rozróżnia metod postępowania konsumentów na rynku.
3-Student rozróżnia podstawowe zagadnienia z marketingu, rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, ale z błędami, słabo rozróżnia metody postępowania konsumentów na rynku.
4-Objaśnia podstawowe zagadnienia z marketingu z drobnymi nieścisłościami,
prawidłowo rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego,
objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku, ale z błędami
dobrze potrafi zaprojektować marketing - mix dla wybranego przedsiębiorstwa.
5-Doskonale objaśnia podstawowe zagadnienia z marketingu,
doskonale rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego,
doskonale objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku,
doskonale projektuje marketing - mix dla wybranego przedsiębiorstwa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012
Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa., Henryk Mruk, PWN, 2016
Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym, Tomczak Agnieszka, Jendrzejczak Elżbieta, Ocicyna Wydawnicz Politechiki Warszawskiej, 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin