Metody statystyczne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Przemysław Tużnik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przyswojenie przez uczestników podstawowych terminów i zagadnień z obszaru wnioskowania statystycznego. C2. Nabycie przez uczestników wiedzy dotyczącej metod statystycznych i warunków ich zastosowania. C3. Nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w programie komputerowym STATISTICA lub SPSS.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość podstawowych terminów i zagadnień z obszaru statystyki opisowej. W2. Umiejętność obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: Nabycie wiedzy na temat reguł wnioskowania statystycznego (K_W01). Nabycie wiedzy na temat współczynników korelacji i warunków ich stosowania (K_W04). Nabycie wiedzy na temat metod weryfikowania hipotez dotyczących różnic między grupami (K_W04).

UMIEJĘTNOŚCI: Nabycie umiejętności wykorzystania programu komputerowego STATISTICA lub SPSS do opisu grup badawczych, w szczególności nabycie zdolności do wprowadzania danych do programu, sprawdzania i przekodowywania danych, wyszukiwania i porządkowania danych, sporządzania tabel liczności i wykresów, obliczania statystyk opisowych (K_U09). Nabycie umiejętności wykorzystania programu STATISTICA lub SPSS do weryfikacji hipotez poprzez sporządzanie macierzy korelacji, obliczanie wartości testów statystycznych oraz miar istotności tych testów (K_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): Nabycie kompetencji w zakresie wyrażania merytorycznych sądów na temat metodologicznych kryteriów badań naukowych (K_K07).
Metody dydaktyczne
Prezentacje multimedialne, kierowana praca przy komputerze z użyciem programu STATISTICA lub SPSS, praca w grupie, metody warsztatowe, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do pakietu statystycznego SPSS. Zmienne i ich operacjonalizacja; skale pomiarowe.Edytor danych, raportów i poleceń w pakiecie SPSS, wprowadzanie danych do pakietu statystycznego, oznaczanie braków danych, import i łączenie danych; Rozkłady liczebności i ich przedstawienie graficzne; Przygotowanie danych do analizy, tabele częstości, podział danych na podzbiory, rekodowanie zmiennych, budowa przedziałów klasowych, wykresy słupkowe, kołowe, histogramy.Miary tendencji centralnej; miary zmienności, skośności i kurtozy; Standaryzacja; Liczenie średniej, wyznaczanie mediany, modalnej, badanie skośności, kurtozy i zmienności, skale standaryzowane.Korelacje, istotność współczynników korelacji; Liczenie korelacji, wybór współczynnika korelacji.Regresja prosta, wielokrotna, hierarchiczna; Przeprowadzanie analizy regresji w różnych wariantach.Problemy badawcze i hipotezy badawcze w psychologii; model eksperymentalny; Rozkład normalny; Testy parametryczne, wielkość efektu, moc testu, ustalanie optymalnej wielkości grupy; testowanie normalności; test t dla jednej próby, dla prób niezależnych i dla prób zależnych; d Cohena. Testy nieparametryczne; U Mann\'a-Whitney\'a; W/Z Wilcoxona + r; H Kruskalla-Wallisa, Friedmana.Test chi kwadrat, przedziały ufności; test chi kwadrat zgodności i niezależności, korekta Bonferroni, chi2 McNemara, wyznaczanie przedziałów ufności.Analiza wariancji, jednoczynnikowa; testowanie założeń; obliczanie siły efektu, testy post hoc, analiza kontrastów.Analiza wariancji wieloczynnikowa, efekty główne, efekt interakcji, siła efektu, sferyczność, analiza efektów wewnątrzobiektowych i międzyobiektowych.Analiza wariancji z powtarzanym pomiarem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Aby otrzymać zaliczenie należy wypełnić łącznie poniższe warunki:1) Zaliczenie kolokwiów semestralnych z materiału zrealizowanego w okresie I semestru na ćwiczeniach oraz uzupełnionego lekturami podanymi przez prowadzącego zajęcia; 2) Pozytywna średnia ocena ze wszystkich wejściówek w okresie I semestru; 3) Wykonanie prac domowych i pozytywna aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o 0,5; 4) Obecność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
Ferguson, G. A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
Bedyńska, S., Cypriańska M. (red.) (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Bedyńska, S., Cypriańska M. (red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Brzeziński J., Stachowski R. (1984). Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Górniak J., Wachnicki J. (2000). SPSS for Windows. Pierwsze kroki w analizie danych. Kraków: SPSS Polska.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę