Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Sosnowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: umiejętność krytycznej analizy literatury podmiotowej
C2: umiejętność formułowania tezy badawczej
C3: umiejętność analizy i wyciągania wniosków na podstawie materiału badawczego
C4: umiejętność tworzenia poprawnej formy pracy naukowej
Wymagania wstępne
W1: podstawowa wiedza z historii mediów
W2: podstawowa wiedza z pisania prac badawczych ( uczestnictwo w proseminarium)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA Student prawidłowo definiuje analizowane zagadnienia w pracy dyplomowej,Odpowiednio identyfikuje i opisuje określony materiał badawczy. Potrafi odpowiednio argumentować swoje wnioski w pracy. Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań medioznawczych, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których się wywodzą (K_W12) . Ma również podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania (K_W15) .
UMIEJĘTNOŚCI Student prawidłowo tworzy formalną część pracy naukowej. Umie wykorzystać materiał badawczy i literaturę przedmiotu. Odpowiednio posługuje się słownictwem medioznawczym oraz krytycznie odnosi się do analizowanego materiału badawczego. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) K_U04 . posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki K_U06
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student ma świadomość etycznej postawy wobec badań naukowych i praw autorskich. K_K06 Student jest otwarty na dyskusję w grupie i wyrażanie własnych ocen. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K08
Metody dydaktyczne
Metody łączone między innymi: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach , analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków oraz seminaryjna: metody poszukujące: klasyczna metoda problemowa / sytuacyjna / giełda pomysłów.
Treści programowe przedmiotu
Treści oparte na tematach badawczych studentów:
- tendencje we współczesnych mediach ( telewizja / film)
- formułowanie tematów prac;
- treści związane z budową pracy dyplomowej ( struktura)
- teza badawcza i metody
- praca krytyczna na tekście i materiale badawczym
- wnioski
- język naukowy ( słownictwo, stylistyka)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
BRAK ZALICZENIA
W: Student nie potrafi prawidłowo definiować analizowane zagadnienia w pracy dyplomowej, nie identyfikuje i nie potrafi opisywać określonego materiał badawczego. Nie potrafi odpowiednio argumentować swoich wniosków w pracy.
U: Student nie tworzy formalnej część pracy naukowej. Nie umie wykorzystać materiału badawczego i literatury przedmiotu. Nie posługuje się słownictwem medioznawczym oraz nie potrafi krytycznie odnieść się do analizowanego materiału badawczego.
K: Student nie ma świadomość etycznej postawy wobec badań naukowych i praw autorskich. Student nie jest otwarty na dyskusję w grupie i wyrażanie własnych ocen.

ZALICZENIE:

W: Student dobrze definiuje analizowane zagadnienia w pracy dyplomowej . Dobrze identyfikuje i opisuje określony materiał badawczy. Potrafi dobrze argumentować swoje wnioski w pracy.
U: Student dobrze tworzy formalną część pracy naukowej. Umie dobrze wykorzystać materiał badawczy i literaturę przedmiotu.Dobrze posługuje się słownictwem medioznawczym oraz krytycznie odnosi się do analizowanego materiału badawczego.
K: Student ma dobrą świadomość etycznej postawy wobec badań naukowych i praw autorskich. Student jest otwarty na dyskusję w grupie i wyrażanie własnych ocen.

SPOSÓB WERYFIKACJI:
Ocena postępów w pracy dyplomowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Cabarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1998.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, WP PWN, Warszawa 2000.
Wojcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, Warszawa 2000.
Zenderowski, Radosław, Praca magisterska: jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, \\\"CeDeWu\\\", Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Majchrzak J., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji., AE, Poznań 1999.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem