Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Braun
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z metodologią pisania pracy licencjackiej i prowadzenia badań pedagogicznych
C2 - zgromadzenie bibliografii dotyczącej wybranego przez studentów zagadnienia
C3 - napisanie i obrona pracy licencjackiej
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką wolontariatu i organizacji społecznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego w zasady i normy etyczne zawodu pedagoga.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).
K_U06 potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i jest świadomy własnej za nie odpowiedzialności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K05 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej.
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, prezentacja przez studentów postępów swojej pracy połączona z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
- zasady pisania pracy naukowej,
- kwerenda literatury przedmiotu,
- przygotowywanie fiszek bibliograficznych i materiałowych,
- metody, techniki i narzędzia badań społecznych,
- struktura pracy licencjackiej i jej redagowanie,
- sposoby sporządzania przypisów i bibliografii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny.
Zaliczenie:
(W) - posiada wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe formy teoretyzacji w pedagogice, ich charakter i rolę w tworzeniu wiedzy pedagogicznej i w pracy edukacyjnej; odróżnia teorie potoczne od naukowych, teorie praktyczne, teoretyczno-praktyczne.
(U) - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań; potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań oraz rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT); posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań; potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.
(K) - dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej.
Brak zaliczenia:
(W) - student nie posiada wiedzy o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; nie zna podstawowych form teoretyzacji w pedagogice, ich charakteru i roli w tworzeniu wiedzy pedagogicznej i w pracy edukacyjnej; nie odróżnia teorii potocznych od naukowych.
(U) - nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań; nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej; nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy, nie potrafi dokonać streszczenia opracowań teoretycznych i komunikatów z badań; nie posiada elementarnych umiejętności badawczych pozwalających na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; nie potrafi sformułować wniosków, opracować i zaprezentować wyników (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunków dalszych badań; nie potrafi redagować własnych opracowań na bazie tekstów i komunikatów z badań, nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.
(K) - nie dostrzega i nie formułuje problemów moralnych i dylematów etycznych związanych pracą, nie poszukuje optymalnych rozwiązań, nie postępuje zgodnie z zasadami etyki personalistycznej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków: Impuls 2010.
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Kraków: Impuls 2010.

Literatura uzupełniająca
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Impuls 2007.
Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk: GWP 2006.
Podstawy metodologii badań pedagogicznych, (red.) Palka S., Gdańsk: GWP 2010.
Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: „Żak” 2001.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem