Emisja głosu (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Stoch
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się głosem
C2 – Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat efektywności wystąpień publicznych
C3 – Uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej i komunikacji słownej.
Wymagania wstępne
W1 – Dla studentów III roku pedagogiki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
W1 Definiuje pojęcia: emisja głosu, fonacja, artykulacja, dykcja. K_W08
W2 Opisuje budowę i wyjaśnia zasady funkcjonowania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. K_W08
W3 Podaje cechy prawidłowej postawy mówcy i zasady higieny głosu. K_W08
W4 Opisuje choroby narządu głosowego. K_W08
W5 Zna podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej. K_W08
W6 Potrafi efektywnie przygotować i zrealizować wystąpienia publiczne. K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
U1 Potrafi oddychać torem całościowym z podparciem oddechowym K_U07
U2 Potrafi właściwie wykorzystywać rezonatory K_U07
U3 Wygłasza teksty z dbałością o poprawną artykulację i dykcję K_U07
U4 Przygotowuje wystąpienia publiczna i efektywnie je realizuje K_U07
U5 Kontroluje swój głos w zależności od warunków komunikacyjnych K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K1 Stosuje poznane zasady prawidłowej emisji głosu w codziennej komunikacji. K_K36
K2 Udziela wskazówek uczniom i innym osobom w zakresie prawidłowego gospodarowania głosem. K_K03
K3 Komunikuje się ze światem wykorzystując poznane zasady wystąpień publicznych. K_K07
Metody dydaktyczne
Metody aktywizujące: warsztaty, prezentacja multimedialna, dialog, praca indywidualna i w grupach, gry dydaktyczne, praca z tekstem.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1. Podstawowe terminy z zakresu emisji głosu: kultura żywego słowa, emisja głosu, fonacja, artykulacja, dykcja.
Zajęcia 2. Budowa i czynności narządów mowy.
Zajęcia 3. Aparat oddechowy: rodzaje oddychania, tory oddechowe, zasady oddechu całościowego, podparcie oddechowe, wydłużenie fazy wydechowej - ćwiczenia.
Zajęcia 4. Aparat fonacyjny: budowa i funkcjonowanie krtani, zasady prawidłowej fonacji - ćwiczenia.
Zajęcia 5. Aparat artykulacyjny: budowa i funkcje nasady, ruchome i nieruchome narządy artykulacyjne, tajniki prawidłowej artykulacji głosek polskich, sprawność narządów artykulacyjnych, strefy artykulacyjne, zasady poprawnej wymowy - ćwiczenia.
Zajęcia 6. Aparat odbiorczy: rola słuchu fizycznego, fonematycznego i muzycznego w procesie emisji głosu.
Zajęcia 7. Rezonatory: budowa i czynności rezonatorów górnych i dolnych, ich funkcja w procesie emisji głosu, uaktywnianie rezonatorów - ćwiczenia.
Zajęcia 8. Głos człowieka i jego właściwości.
Zajęcia 9. Cechy i zasady prawidłowej emisji głosu.
Zajęcia 10. Świadoma i ekonomiczna praca głosem.
Zajęcia 11. Choroby i zaburzenia głosu i ich przyczyny.
Zajęcia 12. Profilaktyka i higiena głosu.
Zajęcia 13. Ćwiczenia : rozluźniające i relaksujące oraz oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i dykcyjne.
Zajęcia 14. Komunikacja interpersonalna.
Zajęcia 15. Wystąpienia publiczne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach (25% oceny końcowej),
- prawidłowe wykonanie ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych (75% oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Obowiązkowa:
Stewart, J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2010.
Tarasiewicz, B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2006.
Uzupełniająca
Toczyska, B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.
Dziurda-Multan, A., Głos w sprawie głosu, czyli o chorobie zawodowej nauczycieli. W: Biuletyn Powiatowego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli 1/2006, Lublin, s. 49-52.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę