Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Drop
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
prezentacja specyfiki i miejsca reklamy prasowej oraz audiowizualnej we współczesnej kulturze i rynku mediów.
zapoznanie się z budową reklam jako komunikatów perswazyjnych.
analiza warstwy werbalnej, graficznej i audiowizualnej reklam.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin komunikacji społecznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznyc

UMIEJĘTNOŚCI
K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych
K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach procesu komunikowania
K_W19 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznycznych
K_U05 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań medioznawczych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych
K_U08 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów
K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
prezentacja, praca w grupie, studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Perswazja jako celowe wpływanie na zachowania, wzmacnianie postaw, zmianę postaw i zachowań. Psychologiczne, socjologiczne i językoznawcze aspekty badań nad perswazją. Bezpośrednie i pośrednie formy oddziaływań perswazyjnych.
2. Reklama jako narzędzie marketingu i promocji. Krótka historia reklamy.
3. Tekst reklamowy jako gatunek. Budowa i funkcje komunikatu reklamowego.
4. Reklama a perswazja. Podstawowe mechanizmy perswazyjne.
5. Społeczeństwo i media masowe. Narzędzia i techniki reklamy, strategie komunikacyjne.
6. Odbiór komunikatu reklamowego. Zróżnicowanie argumentacji ze względu za rodzaje audytoriów.
7. Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Rola emocji w reklamie.
8. Topika reklamowa. Schematy ramowe w reklamie. Intertekstualność reklamy – nawiązania kulturowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena końcowa - ocena z projektu grupowego

Ocena bardzo dobra:
Student szczegółowo zna i opisuje różnice między reklamą a public relations oraz marketingiem i promocją. Potrafi bezbłędnie rozpoznać komunikat persfazyjny. Szczegółowo zna i opisuje historię reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej. W sposób całościowy buduje komunikat reklamowy. Potrafi szczegółowo opisać funkcje komunikatu reklamowego. Szczegółowo przedstawia narzędzia i techniki reklamy. Potrafi szczegółowo opisać schematy reklamowe.

Ocena dobra:
Student szczegółowo zna i opisuje różnice między reklamą a public relations oraz marketingiem i promocją. Potrafi w stopniu podstawowym rozpoznać komunikat persfazyjny. Zna i opisuje historię reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej w sposób podstawowy. W sposób całościowy buduje komunikat reklamowy. Potrafi szczegółowo opisać funkcje komunikatu reklamowego. Szczegółowo

Ocena dostateczna:
Student w stopniu podstawowym zna i opisuje różnice między reklamą a public relations oraz marketingiem i promocją. Potrafi w stopniu podstawowym rozpoznać komunikat persfazyjny. Zna i opisuje historię reklamy prasowej, telewizyjnej, radiowej w sposób podstawowy. W sposób podstawowy buduje komunikat reklamowy. Potrafi opisać funkcje komunikatu reklamowego.

Ocena niedostateczna:
Student nie zna różnic między reklamą a public relations oraz innymi formami promocji. Nie potrafi rozpoznać komunikatu perswazyjnego. Nie zna historii reklamy. Nie potrafi zbudować komunikatu reklamowego. Nie potrafi opisać funkcji komunikatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP 1995 i n.
3. Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP 2008.
4. Heath Robert, Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, GWP 2008.
5. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, TRIO, Warszawa 2003.
6. Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 2008.
7. Pincas Stephane, Loiseau Marc, Historia reklamy, Wydawca: TASCHEN, 2009.
8. Sullivan Luke, Spoty, plakaty i slogany. Jak tworzyć lubiane reklamy, Wydawnictwo One Press, 2007.
9. Wiedza o reklamie, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Szkolne PWN, Seria: Park Edukacja, 2009.
10. Zimny Rafał, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Wydawnictwo Trio, 2008.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę