Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Małgorzata Żurakowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - studenci zapoznają się z zasadami pisania prac naukowych
C2 - studenci przygotowują temat i koncepcję pracy licencjackiej w dwóch wariantach - część teoretyczną i część praktyczną (audycję radiową)
Wymagania wstępne
W1 - Od studentów wymagane jest zainteresowanie problematyką radiową, doświadczenie praktyczne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student posiada elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz podstawową wiedzę w zakresie praktyki i teorii rynku radiowego w Polsce i na świecie - K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych- K_U02
2. student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego (radiowego) i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych - K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, podejmuje trud i oznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie komunikacji społecznej- K_K03
2. student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej- K_K04
3. student odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, projektuje i terminowo realizuje wyznaczone zadania - K_K08
Metody dydaktyczne
W pracy ze studentami używane są dyskusje, elementy wykładu, prezentacje studenckich materiałów dźwiękowych do części praktycznej, związanych z tematami prac, napisanych planów i rozdziałów.
Treści programowe przedmiotu
Na seminarium studenci zapoznawani są z wymogami KUL i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej co do przygotowania i obrony pracy licencjackiej oraz specyfikę pracy dyplomowej na specjalności radiowej. Oprócz konieczności napisania pracy teoretycznej student zobowiązany jest do opracowania audycji radiowej, odzwierciedlającej problematykę dysertacji.
Studenci poszerzają posiadane umiejętności diagnozowania i naukowego opisu problemu badawczego, poszukiwania i zgłębienia literatury przedmiotu. metodologii badania przekazów medialnych, formułowania pytań badawczych, stawiania hipotez, analizy i interpretacji zebranego materiału.
Doskonalą zasady tworzenia bibliografii, przypisów i aneksów. Uczą się posługiwać językiem naukowym.
Omawiają formy realizacji praktycznej pracy - kwalifikują je do poszczególnych gatunków, porządkują wiedzę o sposobie funkcjonowania genologii w praktyce radiowej.
Treść zajęć: metodyka przygotowania pracy licencjackiej, ustalenia brzmienia i zakresu tematu, wskazówki praktyczne związane z gromadzeniem materiałów badawczych i literatury, sposób cytowania, wyrażanie własnego stanowiska zgodnie z wymaganiami dotyczących formy pracy licencjackiej, prezentacje zgromadzonego materiału, dyskusja, omawianie konspektów pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student otrzymuje zaliczenie jeśli:
(W) posiada podstawową wiedzę w zakresie znajomości rynku medialnego ze szczególnym uwzględnieniem radiofonii, oraz w zakresie praktycznym: potrafi dokonywać rejestracji materiałów dźwiękowych, zna specyfikę pracy dziennikarza radiowego.
(U) potrafi postawić problem badawczy, sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań, sprawnie posługuje się komputerowym montażem dźwięku i sprzętem rejestrującym.
(K) wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w realizacji swoich zadań, terminowo wykonuje wyznaczone zadania

Student nie otrzymuje zaliczenia jeśli:
(W) nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie specyfiki rynku nadawców radiowych, nie zna specyfiki pracy dziennikarza radiowego
(U) nie potrafi sformułować wniosków, nie potrafi opracować i zaprezentować wyników swoich analiz, nie zna montażu komputerowego, nie zna obsługi rejestratorów
(K) nie wykazuje aktywności, nie odznacza się wytrwałością w realizacji swoich zadań, nie wykonuje wyznaczonych zadań w terminie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001.
2. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.
3. Heller M., Jak być uczonym, Warszawa 2009.
Uzupełniająca:
1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia-Wrocław 1998.
2. Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.
3. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996.
4. Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995.
5. Stachowiak Z., Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Warszawa 2001.
6. Stępień B., \"Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły\", WUO, 2016
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem