Warsztaty telewizyjno-filmowe montaż (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Robert Furmańczuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pracą montażysty telewizyjnego w teorii i praktyce.
Wymagania wstępne
Kwalifikacja na odpowiedni rok studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student powinien znać podstawy teoretyczne montażu telewizyjnego i potrafić wykorzystać je w praktyce montując krótkie formy audiowizualne. Powinien znać obsługę oprogramowania do montażu materiałów filmowych. Powinien umieć samodzielnie zmontować materiał wykorzystując poznane w czasie zajęć techniki, korzystając z odpowiednich narzędzi montażowych.
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów, gatunków i technik komunikacyjnych,
K_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,
K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu,
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia,
K_K03 jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej
Metody dydaktyczne
Metoda podająca-wykład informacyjny
Metoda praktyczna – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe
Treści programowe przedmiotu
- Podstawy montażu telewizyjnego i jego funkcje
- Interpunkcja filmowa
- Tempo i rytm w filmie
- Techniki łączenia ujęć
- Interfejs programu NLE
- Tworzenie projektów, binów i sekwencji
- Importowanie mediów
- Selekcja ujęć
- Montaż krótkich form telewizyjnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student oceniany jest poprzez obecność i aktywność na zajęciach (tj. poprawne i sprawne wykonywanie poleceń prowadzącego) oraz zaliczenie praktyczne

ocena ndst - brak wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych
ocena dost - wiedza i umiejętności podstawowe
ocena dobra - wiedza i umiejętności praktyczne wykraczające poza podstawy
ocena bdb - student wykazuje się kompletną znajomością tematu i umiejętnościami praktycznymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Katowice 2002
2. Murch W., W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Wrzesień 2006
3. Arijon D., Gramatyka języka filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Styczeń 2008
4. Zonn L., O montażu w filmie, Warszawa 2001
5. Dąbała J., Warsztatowo-aksjologiczne mechanizmy tworzenia telewizji, Wydawnictwo KUL 2011
6. Weynand D., Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7, 2009
7. Chandler G., Cut by Cut: Editing Your Film or Video, 2004
8. Kingdon T., Sztuka reżyserii filmowej, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2008
9. Płażewski J., Język filmu, Książka i Wiedza, 2008
10. Mascelli J., 5 tajników warsztatu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Wrzesień 2007
11. Block B., Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2010
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę