Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Irena Wodzianowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami antropologicznymi
C 2. Przyswojenie przez studentów umiejętności analizy tekstów i wyników badań antropologicznych
C 3. Wykształcenie umiejętności analizy współczesnych zjawisk kultury
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, zwłaszcza związaną z dziedzictwem duchowym, materialnym i społecznym człowieka
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu antropologii
K_W08 ma podstawową wiedzę o powiązaniach turystyki z innymi dziedzinami nauki (historią religii, religioznawstwem, teologią, historią sztuki, historią literatury, antropologią).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 umie samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z antropologią społeczną
K_U04 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk geograficznych i demograficznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności człowieka i wyciąga wnioski; w praktyczny sposób wykorzystuje je w pracy zawodowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, w tym także w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat dziejów i dorobku kultury materialnej, społecznej i duchowej
K_K02 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
Metody dydaktyczne
dyskusja nad wybranymi tekstami
Treści programowe przedmiotu
1. Czym jest antropologia kulturowa? Zajęcia organizacyjne (przedstawienie programu zajęć; wymagań i warunków zaliczenia)
2-5. Wprowadzenie do głównych nurtów antropologii kulturowej (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, konfiguracjonizm, funkcjonalizm, relatywizm kulturowy, psychokulturalizm, strukturalizm, materializm kulturowy)
6. Kultura - cywilizacja
7. Religia i rytuały religijne
8. Wybrane badania nad kulturami pierwotnymi
9. Czas
10. Przestrzeń
11. Człowiek/Osoba/Ciało
12. Rodzina – ród – stosunki krewniacze - małżeństwo
13. Swój/obcy – wartościowanie w antropologii
14. Kultura masowa we współczesnych społeczeństwach
15. Podsumowanie, test.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) - 20%
2 testy - 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001.
Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, wstępem opatrzyła J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2006.
Barthes Roland, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.
Czas w kulturze, wybrał i przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1988.
Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Warszawa 2011.
Geertz Clifford, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. Z. Pucek, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca:
Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, przeł. A Sadza, Kraków 2005.
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wyb. i przedm. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.
Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przekł. J. Tegnerowicz, Kraków 2007.
Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 2010.
Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007.
Bowie F., Antropologia religii. Wprowadzenie, przeł. K. Pawluś, Kraków 2008.
Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Warszawa 1998.
Domańska E., Mikrohistorie. Spotkania w międzyczasach, Poznań 1999.
Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, tłum. A. Gąsior–Niemiec, Kraków 2012.
Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, przeł. E. Klekot, Kraków 2005.
Geertz C., Interpretacja kultur, Wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek Kraków 2009.
Geertz C., Wiedza lokalna, przeł. D. Wolska Kraków 2005.
Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, przeł. I. Kołbon, Kraków 2005.
Morin E., Kino i wyobraźnia, przeł. K. Eberhardt, Warszawa 1975.
Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991.
Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, tłum. J. Antkowiak, Warszawa 2009.
Said E. W., Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991.
Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.
Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, Kraków 2008.
Turner V., Turner E. L. B., Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej, przeł. E. Klekot, Kraków 2009.
Wolf E. R., Europa i ludy bez historii, przeł. W. Usakiewicz, Kraków 2009.
Zajączkowski A., Muntu dzisiaj. Studium afrykanistyczne, Warszawa 1970.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę