Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Jan Fabry
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1Ćwiczenie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem niderlandzkim, w szczególności na podstawie słownictwa i gramatyki nabytej podczas innych zajęć,
C2 stosowanie nabytej wiedzy w praktyce w różnorodnych sytuacjach.
C3 Ćwiczenie poprawnej wymowy języka niderlandzkiego.
C4 Ćwiczenie słuchania różnorodnych wypowiedzi w języku niderlandzkim.
C5Wgłębienie i aktywne stosowanie wiedzy i umiejętności nabytych na drugim roku studiów.
Wymagania wstępne
Poziom B1+/B2
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EK_W1. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii niderlandzkiejEK_W2 zna podstawową terminologię filologiczną w języku niderlandzkimEK_W4. ma uporządkowaną wiedzę ogólna obejmującą terminologię używaną w obrębie Filologii niderlandzkiej, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowychEK_W12. zna i rozumie podstawowe mechanizmy funkcjonowania języka w szczegółowym odniesieniu do języka niderlandzkiego i porównawczym odniesieniu do innych językówEK_W16 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności; wie, że w skład kompetencji językowej wchodzi zarówno wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie)

UMIEJĘTNOŚCI
EK_U2. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi w obrębie kierunku Filologia niderlandzkaEK_U3. potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkimEK_U4. stosuje różne rejestry języka w tym rejestr języka akademickiego EK_U16. potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych (np. skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowychEK_U22. ma umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EK_K1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwojuEK_K2. rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. EK_K3. rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka niderlandzkiegoEK_K4. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.EK_K7. rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego narzędzia w postaci języka niderlandzkiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem, praca w grupach, prezentacje multimedialne, gry i zabawy językowe
Treści programowe przedmiotu
Słownictwo z zakresu różnorodnych dziedzin życia jak np. ekonomia, życie rodzinne, praca, nauka, ochrona środowiska, sztuka, zdrowie, podróże, kultura, ect... , wyrażenia idiomatyczne, powiedzenia, przysłowia, użycie nowo poznanych słów w kontekstach zdaniowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Efekt EKW: Na ocenę 2: Student nie posiada podstawowej wiedzy o pojęciach z zakresu językoznawstwa, nie zna podstawowych zagadnień z zakresu leksykologii i gramatyki niderlandzkiej .; Na ocenę 3: Student posiada podstawową wiedzę o językoznawstwie; Na ocenę 4: Student zna dobrze słownictwo języka niderlandzkiego; Na ocenę 5: Student zna przedmiot w stopniu ponadprzeciętnym;
Efekt EKU: Na ocenę 2: Student nie jest w stanie wykazać umiejętności w konwersacji języka niderlandzkiego; Na ocenę 3: Student posiada podstawową umiejętność konwersacji. Na ocenę 4: Student posiada w stopniu dobrym umiejętności wymienione w poprzedniej kolumnie; Na ocenę 5: Student wykazuje ponadprzeciętne umiejętności w zakresie opisanym przy ocenie (4)Efekt EKK : Na ocenę 2: Student obce mu są podstawy ustawicznego samokształcenia i samodzielnego rozwiązywania postawionych przed nim problemów Na ocenę 3: Student posiada w stopniu podstawowym kompetencje opisane w części „efekty nauczania- kompetencje”; Na ocenę 4: Student posiada wymienione powyżej kompetencje w stopniu zadowalającym; Na ocenę 5: Student posiada wymienione wcześniej kompetencje w stopniu ponadprzeciętnym, a w szczególności wykazuje ponadprzeciętną samodzielność w ich stosowaniu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Materiały własne, Zo Gezegd, Taal Vitaal
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę