Geografia turystyczna świata (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Okoń
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z najbardziej odwiedzanymi turystycznie regionami Świata.
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza nt. geografii Światai i umiejętność posługiwania się mapą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu turystyki Świata
K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji szczegółową wiedzę z zakresu geografii turystycznej ujętych w programie studiów w IH KUL
K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach turystyki z innymi naukami humanistycznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych
K_W06 Ma wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary turystyki i krajoznawstwa
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie geografii turystycznej. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
Metody dydaktyczne
Metoda prezentacji z zastosowaniem środków multimedialnych, schematów i map .
Treści programowe przedmiotu
Umiejętność rozróżniania pojęć: geografia, turystyka, geografia turystyczna.
Podstawowe wiadomości z geografii i turystyki.
Szczegółowa charakterystyka poszczególnych regionów turystycznych Europy: Pirenejski; Apeniński, Bałkański, Francja, Wyspy brytyjskie i kraje Beneluxu, Kraje Języka Niemieckiego, Skandynawia i Pribaltika, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, przegląd najważniejszych atrakcji turystycznych w Azji, Afryce, Ameryce i Oceanii; głowne sanktuaria Świata różnych religii
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwia sprawdzające wiedzę z omówionego regionu turystycznego, sprawdzanie umiejętności lokalizacji ważnych atrakcji turystycznych na mapie konturowej Europy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Geografia regionalna świata. Wielkie regiony. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Makowskiego, Warszawa 2013.
Zygmunt Kruczek, Europa. Geografia turystyczna, Kraków 2008.
Zygmunt Kruczek, Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Kraków 2008.
Wacław Cabaj, Zygmunt Kruczek, podstawy geografii turystycznej, Kraków 2007.
Balińska A., Sieczko A., Zawadka J., Turystyka. Wybrane zagadnienia, warszawa 2014..
Sanktuaria w Polsce i na świecie, Warszawa 2012.

.
Kierunek studiów: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem