Wstęp do wiedzy o kulturach orientalnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Robert Ptaszek
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - omówienie historii, źródeł, doktryny i etyki religii i kultur orientalnych: judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu, konfucjanizmu i taoizmu.
C2 - omówienie kultu, świąt i zwyczajów religii i kultur orientalnych; prezentacja kultury materialnej.
C3 - odpowiedź religii orientalnych na religijne pytania i potrzeby człowieka oraz porównanie z chrześcijaństwem.
C4 - budowanie postawy otwartej na dialog z innymi kulturami.
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa wiedza dotycząca religii chrześcijańskiej.
W2 - ogólna wiedza historyczna i geograficzna Azji.
W3 - zainteresowanie i otwartość na inne kultury.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Znajomość historii, źródeł, doktryny i praktyk kultowych poszczególnych religii - K_W02.
2. Znajomość zjawisk, nurtów, problemów kultury i religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu - K_W04.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Umiejętność oceniania poszczególnych kultur i religii, dostrzegania ich odmienności i wartości - K_U07.
2. Podstawowe pojęcia, terminologia, podobieństwa i różnice związane z religiami Wschodu - K_U08.
3. Rozwijanie wiedzy wykorzystując literaturę przedmiotu - K_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Otwartość i dostrzeganie potrzeby poznawania innych kultur i odmienności kulturowej - K_K06.
2. Podejmowanie dyskusji i wyrażanie sądów dotyczących odmiennych kultur - K_K10.
Metody dydaktyczne
1. Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną.
2. Studenci są zaproszeni do samodzielnego przygotowania wybranego tematu z dziedziny kultur i religii wschodnich (zwyczaje, kuchnia, ubiór, życie społeczne, święta, sztuka) w formie multimedialnej i jego prezentacji przed uczestnikami kursu.
Treści programowe przedmiotu
1. Powstanie i dzieje poszczególnych religii.
2. Źródła (pisma) i tradycja.
3. Doktryna (koncepcja Boga i człowieka, zbawienie, eschatologia).
4. Kult, rytuały, zwyczaje, święta.
5. Życie społeczne.
6. Współczesne problemy, dialog.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- Obecność na wykładzie: 20%
- Egzamin ustny po zakończeniu wykładu lub referat/prezentacja na zaproponowany temat w ciągu semestru: 80%

Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy w kwestiach doktrynalnych religii i kultur orientalnych ani ich źródeł. Nie zna zwyczajów, kultu, problemów, itp.
(U) - Nie potrafi wskazać podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi kulturami i religiami; nie dostrzega ich wartości i nie ocenia krytycznie informacji i argumentów.
(K) - Nie angażuje się we własny proces zdobywania wiedzy; nie potrafi podejmować dyskusji i wyrażać sądów dotyczących innych kultur i religii.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada ogólną wiedzę (50%) w kwestiach doktrynalnych religii i kultur orientalnych i ich źródeł. Zna pobieżnie zwyczaje, kult, problemy, itp.
(U) - W minimalnym stopniu potrafi wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi kulturami i religiami i dostrzec ich wartości; z trudnością potrafi ocenić krytycznie informacje i argumenty.
(K) - Uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona zaangażowania; z trudnością podejmuje dyskusje i wyraża sądy dotyczące innych kultur i religii.

Ocena dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę (75%) w kwestiach doktrynalnych religii i kultur orientalnych i ich źródeł. Ma rozeznanie w zakresie zwyczajów, kultu, problemów, itp.
(U) - W stopniu dobrym potrafi wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi kulturami i religiami oraz dostrzec ich wartości; potrafi ocenić krytycznie informacje i argumenty.
(K) - Uczestniczy w zajęciach, podejmuje dyskusje i wyraża sądy dotyczące innych kultur i religii.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę (90%) w kwestiach doktrynalnych religii i kultur orientalnych i ich źródeł. Ma doskonałe rozeznanie w zakresie zwyczajów, kultu, problemów, itp.
(U) - W stopniu bardzo dobrym potrafi wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi kulturami i religiami oraz dostrzec ich wartości; potrafi ocenić krytycznie informacje i argumenty oraz samodzielnie rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu.
(K) - Aktywnie uczestniczy w zajęciach, z dużym zainteresowaniem podejmuje dyskusje i wyraża sądy dotyczące innych kultur i religii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brak książki mogącej spełniać funkcję podręcznika

LITERATURA PODSTAWOWA
Michel Malherbe, Religie ludzkości Kraków 1995 (wydanie 2: 1997).
Pięć wielkich religii świata, praca zbiorowa pod red. Emmy Brunner-Traut, Warszawa 1987 (wydanie 2: 2002
Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Praca zbiorowa pod red. H. Zimonia, Lublin 2000
Brandon Toropov, Luke Buckles, Religie dla żółtodziobów, Poznań 2000 (wydanie 2: 2003)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA;
Eugeniusz Dąbrowski, Religie wschodu, Poznań 1962,
Marek M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej. Warszawa 2008
Hans Waldenfels,,Leksykon religii, Warszawa 1977
Kierunek studiów: Filologia - sinologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę