Programowanie w Javie (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dorota Pylak
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie języka Java
C2 - Zaprezentowanie podstawowych metod tworzenia aplikacji w języku Java
Wymagania wstępne
Wstęp do programowania
Podstawy algorytmiki i programowania
Programowanie obiektowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student
W1 - rozpoznaje wybrane elementy składni języka Java i porównuje je z innymi językami (np. C++) -- K_W01 K_W03
W2 - definiować konstrukcje programistyczne, w tym różne algorytmy -K_W01 K_W03 K_W06
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi
U1 - rozpoznawać i stosować typy danych, wyrażenia, operatory, instrukcje sterujące, pakiety, klasy, interfejsy, wybrane kolekcje, oprogramowywać algorytmy - K_U02 K_U04 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12
U2 - tworzyć aplikacje konsolowe oraz posługiwać się środowiskiem programistycznym IDE -K_U02 K_U04 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student pracuje indywidualnie i zespołowo, umiejętnie oceniając priorytety w realizacji projektu - K_K01, K_K04, K_K07.
Metody dydaktyczne
Wykład: Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia: Ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, indywidualna praca przy komputerze, praca w grupach, implementacja i testowanie omawianych algorytmów.
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie.
Podstawowe elementy języka.
Klasy i obiekty.
Tablice.
Dziedziczenie, polimorfizm.
Działania na napisach.
Wyjątki.
Interfejsy, klasy abstrakcyjne, anonimowe i wewnętrzne.
Typy i metody sparametryzowane - podstawy. Programowanie generyczne - podstawy.
Kolekcje: listy i zbiory - podstawy.
Przykładowe podstawowe elementy programowania funkcyjnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych i zaliczenie ćwiczeń i wykładu:

-Zaliczenie ćwiczeń: dwa kolokwia - 90% oceny końcowej, aktywność i praca studenta w trakcie zajęć - 10% oceny końcowej.

-Wykład: dla osób, które zaliczyły ćwiczenia egzamin pisemny

Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1 - W2 - egzamin, kolokwia, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U1 - U2 - egzamin, kolokwia, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K1 - praca i aktywność na zajęciach


GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Wykład 15
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć 30
Studiowanie literatury 5
Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia 30
Łączna liczba godzin 140
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. K. Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014
2. C. S. Horstmann, G. Cornell, Java. Podstawy, Helion, Gliwice 2016
3. http://docs.oracle.com/javase/8/docs/
4. http://docs.oracle.com/javase/11/docs/
5. K. Barteczko, Java. Uniwersalne techniki programowania, PWN, 2016
6. The Java Tutorials, http://download.oracle.com/javase/tutorial/
Literatura uzupełniająca
1. M. Lis, Java. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2011
2. B. Eckel, Thinking in Java, 4th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2006
3. J. Bloch, Java. Efektywne programowanie, Helion, Gliwice 2009
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę