Sztuczna inteligencja (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Horodelski
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z podstawami dowodzenia prawdziwości zdań i formuł, metodą
tabelkową, łańcuchem dowodowym, refutacją w zakresie sztucznej inteligencji.
C2. Zapoznanie studentów z programowaniem deklaratywnym w wybranym języku programowania
C3. Praktyka zastosowań metod sztucznej inteligencji
Wymagania wstępne
W1. Logika. Klasyczny rachunek zdań. Rachunek predykatów.
W2. Algebra liniowa z geometrią analityczną
W3. Matematyka dyskretna
W4. Wstęp do informatyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 Rozumie współczesne znaczenie informatyki w zakresie sztucznej inteligencji i jej zastosowań K_W01
W2 Ma ogólną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji K_W06
UMIEJĘTNOŚCI:
U1 Potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać informacje pomocne w rozwiązaniu określonych problemów informatycznych (w tym SI) z dokumentacji technicznej, plików pomocy oraz zasobów Internetu i dostępnej literatury K_U02
U2 Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji K_U04
U3 Potrafi stosować podstawowe algorytmy rekurencyjne, sortowania i przeszukiwania oraz ich implementacje w wybranym deklaratywnym języku programowania i środowisku programistycznym K_U09
U4 Potrafi stosować struktury danych, zaimplementować je i wykonywać na nich operacje K_U10
U5 Potrafi stosować podstawowe zagadnienia sztucznej inteligencji K_U16
U6 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu K_U23
U7 Potrafi stosować mechanizmy wspomagania decyzji przy rozwiązywaniu problemów praktycznych K_U18
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K1 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_K01
K2 Potrafi komunikować się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym K_K07
Metody dydaktyczne
indywidualne zajęcia przy komputerze, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, dyskusja, metoda klasyczna problemowa, zajęcia prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w rzutnik multimedialny
Treści programowe przedmiotu
1 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji.
2 Klasyczny rachunek zdań w SI.
3 Rachunek predykatów w SI.
4 Algorytm unifikacji.
5 Programowanie w Prologu.
6 Listy i arytmetyka symboliczna.
7 Zagadki logiczne i symulacja gier.
8 Teoria Herbranda.
9 Poprawność i Zupełność.
10 Wyszukiwanie i drzewa SLD.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ĆWICZENIA:
Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium (50% oceny końcowej) po połowie semestru. Projekt zaliczeniowy do realizacji w grupie (50% oceny końcowej).
Skala ocen: poniżej 50% niedostateczny (2.0).
Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 – kolokwium, przygotowanie do zajęć
K1, K2 – praca i aktywność na zajęciach

Godziny realizowane w ramach programu studiów:
Wykład 30, Ćwiczenia 30
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 60
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2
Praca własna:
Przygotowanie do zajęć 30
Studiowanie literatury 20
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25
Łączna liczba godzin 75
Liczba punktów ECTS 3

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. R. Kozera, \"Artificial Intelligence and Logic Programming\" - wykład
2. G. Royle, \"Logic programming\", 1999
3. Logika Matematyczna dla Informatyków, M. Ben-Ari, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2006

Literatura uzupełniająca:
1. J. Wielemaker, \"SWI Prolog 2.7 Reference Manual\", Updated for version 2.7.14, September 1996, University of Amsterdam, Dept. of Social Science Informatics
2. Dokumentacja do narzędzia SWI Prolog, link: swi-prolog.org (stan z dnia 16.12.2017)
3. James Lu, Jeru d J. Mead, „Prolog. A Tutorial Introduction”, Computer Science Department Bucknell University, Lewisburg, PA 17387.
4. Leon S. Sterling, Ehud Y. Shapiro, „The Art of Prolog, Second Edition. Advanced Programming Techniques”, MIT Press, 1994
5. William F.Clocksin, Christopher S. Mellish, „Programming in Prolog. Using ISO Standard. Fifth Edition”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę