Systemy operacyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr inż. Krzysztof Król
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawami systemu operacyjnego z rodziny Windows/Unix/Linux.
C2 - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie obsługiwania i konfigurowania wybranej dystrybucji wymienionych systemów.
C3 - Zaprezentowanie studentom możliwości systemu Linux/Unix, a w konsekwencji zainteresowanie ich tymi systemami.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość treści z informatyki objętych programem szkoły średniej,
W2 - umiejętność stosowania podstawowych narzędzi informatycznych,
W3 - znajomość podstaw programowania
W4 - dobra znajomość obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA 
W1 - Student ma teoretyczną wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, stosowanych struktur danych i algorytmów (K_W01 K_W02 ), 
W2 - Student zna funkcje podstawowych katalogów, nazewnictwo urządzeń oraz reprezentację ich jako plików, podstawowe polecenia powłoki, podstawową konfigurację usług DNS, SMTP, POP3, WWW.(K_W06) 

UMIEJĘTNOŚCI 
U1 - Umiejętność korzystania z narzędzi programisty w systemie Unix/Linux. (K_U08 )
U2 - Student potrafi zastosować wybrane funkcje systemowe API systemu operacyjnego Unix/Linux (K_U01 K_U03 K_U04 K_U05 K_U19 ). 
U3 - Student ma podstawowe umiejętności tworzenia i zarządzania procesami w systemie Unix/Linux (K_U01 K_U19). 
U4 - Student potrafi zainstalować wybraną dystrybucję systemu Unix/Linux, potrafi zarządzać użytkownikami i grupami zabezpieczeń, jak również odczytywać i nadawać im uprawnienia do plików, zamontować i odmontować urządzenie w drzewie katalogów, potrafi dokonać konfiguracji podstawowych ustawień systemowych z poziomu wiersza poleceń. (K_U02)
U5 - Student potrafi przetestować podstawowe zachowania sieci przy pomocy narzędzi systemowych, potrafi uruchamiać podstawowe usługi dostępne w systemie Unix/Linux i pisać proste skrypty w powłoce systemowej. (K_U11, K_U15)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 
K1 - umiejętnie rozwiązywać złożone problemy, z którymi może spotkać się w życiu, stosując poznane zasady działania systemów operacyjnych, obiektywnie oceniając uzyskane wyniki (K_K01 K_K03 K_K04 ). 
K2 - postępować ze standardami etycznymi obowiązującymi w branży IT (K_K06 K_K07). 
K3 - pracować efektywnie, sprawnie, zespołowo i indywidualnie, umiejętnie oceniając priorytety w realizacji projektu (K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 ).
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej
Treści programowe przedmiotu
1. Instalacja systemu operacyjnego.
2. Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików w Linux\\\\\\\'ie.
3. Linux – konsola. Operacje na katalogach i plikach. Konta użytkowników. Montowanie i odmontowywanie urządzeń.
4. Procesy, zmienne, programy, pliki, standardowe wyjscie i wejscie.
5. Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe.
6. Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego Linux.
7. Obsługa edytora vi.
8. Obsługa edytora joe.
9. Windows: Power shell, pliki batch
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Oceny za wykonanie ćwiczeń - 70%, obecność - 30%
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, wykonanie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny za odpowiedzi na pytania kontrolne w kazdym ćwiczeniu.
91 – 100% bardzo dobry (5.0),
81 – 90% plus dobry (4.5),
71 – 80% dobry (4.0),
61 – 70% plus dostateczny (3.5),
51 – 60% dostateczny (3.0),
poniżej 50% niedostateczny (2.0)

W1 - W5 - kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U1 - U10 - kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K1 - K3 - praca i aktywność na zajęciach

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Wykład 15
Ćwiczenia 30
Konsultacje 15
Przygotowanie do zajęć 20
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10
Łączna liczba godzin 100
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. M. Stutz. Linux. Najlepsze przepisy. Helion, Gliwice, wydanie 2, 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Chris. Negus. Linux bible: boot up to Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, openSUSE, and 13 other distributions. Indianapolis, IN, Wiley Pub., 2010.
2. E. Nemeth. UNIX and Linux system administration handbook. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, wydanie 4, 2011.
3. Eric Foster-Johnson, John C. Welch, Micah Anderson.
Skrypty powłoki. Od podstaw. Helion, Gliwice, 2006.
4. T.W. Ogletree: Windows XP PL. Księga eksperta, Helion, Gliwice 2002
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę