Systemy operacyjne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Viktor Melnyk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z podstawami systemu operacyjnego z rodziny Windows/Unix/Linux.
C2 - Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie obsługiwania i konfigurowania wybranej dystrybucji wymienionych systemów.
C3 - Zaprezentowanie studentom możliwości systemu Linux/Unix, a w konsekwencji zainteresowanie ich tymi systemami.
Wymagania wstępne
W1 - znajomością treści z informatyki objętych programem szkoły średniej,
W2 - umiejętność stosowania podstawowych narzędzi informatycznych,
W3 - znajomość z podstamani programowania
W4 - dobra znajomość obsługi komputera.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Rozumie współczesne znaczenie informatyki i jej zastosowań
K_W03 Zna podstawowe algorytmy oraz przykłady ich praktycznej implementacji
K_W04 Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy i zarządzania systemami informatycznymi
K_W05 Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń symbolicznych
K_W06 Ma ogólną wiedzę z zakresu algorytmiki, projektowania i programowania, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania, baz danych, sztucznej inteligencji i grafiki komputerowej
K_W08 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu informatyki

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi posługiwać się wybranymi systemami operacyjnymi oraz pakietami oprogramowania użytkowego
K_U02 Potrafi samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać informacje pomocne w rozwiązaniu określonych problemów informatycznych z dokumentacji technicznej, plików pomocy oraz zasobów Internetu i dostępnej literatury
K_U03 Potrafi stosować na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący do obliczeń symbolicznych
K_U04 Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki
K_U05 Potrafi projektować strony www
K_U06 Potrafi stosować podstawowe pojęcia i metody z zakresu systemów liczbowych, kodowania, przetwarzania i ochrony danych
K_U07 Potrafi analizować algorytmy i programy zapisane w języku programowania imperatywnego pod kątem ich poprawności i złożoności obliczeniowej
K_U08 Rozumie zasady budowy algorytmów. Potrafi konstruować i zapisywać proste algorytmy rozwiązujące problemy z różnych dziedzin nauki
K_U09 Potrafi stosować podstawowe algorytmy rekurencyjne, sortowania i przeszukiwania oraz ich implementacje w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym
K_U10 Potrafi stosować struktury danych, zaimplementować je i wykonywać na nich operacje
K_U11 Potrafi stosować zasady tworzenia programów strukturalnych i obiektowych
K_U12 Potrafi napisać prostą aplikację w obiektowym języku programowania, w środowisku tekstowym i graficznym
K_U13 Potrafi projektować oprogramowanie z wykorzystaniem zasad inżynierii oprogramowania
K_U14 Potrafi opracować podstawową dokumentację w procesie realizacji projektu informatycznego
K_U15 Potrafi tworzyć proste usługi sieciowe oraz udostępniać je użytkownikom poprzez różne protokoły sieciowe
K_U16 Potrafi stosować podstawowe zagadnienia sztucznej inteligencji
K_U17 Potrafi opisać przestrzeń problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów, operatorów, stanu początkowego i docelowego
K_U18 Potrafi stosować mechanizmy wspomagania decyzji przy rozwiązywaniu problemów praktycznych
K_U19 Posiada umiejętność przeprowadzania testów funkcjonalnych
K_U20 Potrafi stosować w praktyce podstawowe metody numeryczne
K_U22 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
K_U23 Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu
K_U24 Potrafi zbudować i administrować prostą siecią komputerową
K_U25 Posiada umiejętność tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego i zrealizować podstawowe transformacje, zaimplementować proste procedury transformacji obrazów
K_U26 Potrafi formułować proste zapytania w języku SQL, przygotować schemat relacyjnej bazy danych
K_U27 Potrafi zbudowac prosty system bazodanowy wykorzystując co najmniej jeden z popularnych systemów zarzadzania bazą danych
K_U29 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień informatycznych
K_U30 Potrafi zaprezentować ogólne i szczegółowe zagadnienia informatyczne w sposób zrozumiały

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
K_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety w ramach realizowanego projektu informatycznego
K_K03 Potrafi wykazać się inicjatywą i efektywnością w trakcie realizowanego projektu
K_K04 Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o długofalowym charakterze
K_K06 Rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy oraz związaną z tym odpowiedzialność
K_K07 Potrafi komunikować się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
Metody dydaktyczne
1. Ćwiczenia praktyczne prowadzone w pracowni komputerowej wyposażonej w rzutnik multimedialny;
2. Indywidualne zajęcia przy komputerze;
3. Indywidualna praca prowadzącego ze studentem.
Treści programowe przedmiotu
1. Instalacja systemu operacyjnego.
2. Wprowadzenie oraz obsługa systemu plików w Linux\\\'ie.
3. Linux – konsola. Operacje na katalogach i plikach. Konta użytkowników. Montowanie i odmontowywanie urządzeń.
4. Procesy, zmienne, programy, pliki, standardowe wyjscie i wejscie.
5. Filtry, strumienie standardowe oraz przetwarzanie potokowe.
6. Tworzenie skryptów powłoki systemu operacyjnego Linux.
7. Obsługa edytora vi.
8. Obsługa edytora joe.
9. Windows: Power shell, pliki batch
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Oceny za wykonanie ćwiczeń - 70%, obecność - 30%
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, wykonanie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny za odpowiedzi na pytania kontrolne w kazdym ćwiczeniu.
91 – 100% bardzo dobry (5.0),
81 – 90% plus dobry (4.5),
71 – 80% dobry (4.0),
61 – 70% plus dostateczny (3.5),
51 – 60% dostateczny (3.0),
poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. M. Stutz. Linux. Najlepsze przepisy. Helion, Gliwice, wydanie 2, 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Chris. Negus. Linux bible: boot up to Ubuntu, Fedora, KNOPPIX, Debian, openSUSE, and 13 other distributions. Indianapolis, IN, Wiley Pub., 2010.
2. E. Nemeth. UNIX and Linux system administration handbook. Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, wydanie 4, 2011.
3. Eric Foster-Johnson, John C. Welch, Micah Anderson.
Skrypty powłoki. Od podstaw. Helion, Gliwice, 2006.
4. T.W. Ogletree: Windows XP PL. Księga eksperta, Helion, Gliwice 2002
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę